zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Elektroniczne kontrole podatkowe

Menu
Ogólnopolska infolinia JPK 22 417 93 01 Elektroniczne kontrole
podatkowe
Od 1 lipca 2016 roku urzędy skarbowe przeprowadzają kontrole w formie elektronicznej. Do tego celu żądają od badanej firmy danych w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi dotyczącymi JPK – zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami przez przedsiębiorców oraz zapisz się na newsletter.

Sage wspiera Cię we wszystkich etapach procesów związanych z e-kontrolami podatkowymi i Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

Ogólnopolska infolinia JPK 22 417 93 01

 • Audyt systemów IT oraz procedur obsługi podatków i metod księgowych.

  Bezpieczeństwo w obsłudze JPK dzięki specjalistycznym szkoleniom prowadzonym przez ekspertów Sage.

  Dowiedz się więcej >
 • Certyfikowane szkolenia z JPK zakończone testem wiedzy.

  Aż 97% uczestników poleciłoby je znajomym lub kontrahentom.

  Dowiedz się więcej >
 • Kompleksowe rozwiązanie służące do weryfikacji plików kontrolnych JPK przed wysłaniem do urzędu skarbowego.

  Narzędzie (dostępne w wersji online lub osadzone na firmowym serwerze) przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na rodzaj używanego oprogramowania, wielkość firmy czy branżę.

  Dowiedz się więcej >
 • Kompleksowy system umożliwiający pełną integrację danych z różnych obszarów działalności firmy. Jako pierwszy w Polsce zyskał możliwość obsługi plików JPK. Pozwala zarządzać całą firmą szybciej, efektywniej i taniej.

  Dowiedz się więcej >
 • Kompleksowe rozwiązanie dla firm wielooddziałowych, jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorstw użytkujących moduły systemów IT od różnych dostawców. Szybkie i bezpieczne generowanie oraz scalanie plików kontrolnych JPK z różnych systemów.

  Dowiedz się więcej >
 • Skonsultuj się z ekspertami od e-kontroli

  22 417 93 01

Sprawdź czy podlegasz e-kontrolom od 1 stycznia 2017

2015 2016
Liczba pracowników zatrudnionych na początku roku budżetowego
Liczba pracowników zatrudnionych na końcu roku budżetowego
Obroty netto (w mln EUR)
Suma bilansowa (w mln EUR)

Zacznij przygotowania do e-kontroli już teraz.

Pobierz e-book na temat JPK dla małych i średnich firm
*
*

Dowiedz się wiecej o JPK!
Bądź na bieżąco. Codziennie odpowiadamy na pytania przedsiębiorców.

Pytania przedsiębiorców
Jakie dane przekazywać w przypadku stowarzyszeń i szerzej - nie VATowców (kluby sportowe, wspólnoty mieszkaniowe)?
Działalności tego typu nie są płatnikami VAT, więc nie muszą przekazywać pliku JPK_VAT, bo go oczywiście nie mają. Co do pozostałych plików kontrolnych, to zgodnie z przepisami ustawy mają być przekazywane na żądanie.
Uwzględniając fakt, że niektóre dane m.in. dotyczące wartości podatku podlegającego odliczeniu są znane dopiero po zamknięciu i rozliczeniu danego okresu (za okres, dla którego złożono deklarację podatkową), prosimy o doprecyzowanie, że struktury JPK będą stosowane przez organy podatkowe dla okresów już rozliczonych.
Co do zasady, struktury JPK będą stosowane przez organy podatkowe dla okresów już rozliczonych. Możliwe będzie również żądanie dostarczenia danych dotyczących dowodów (faktur), co do których zaistniał już obowiązek ich wystawienia.
Za jaki maksymalny okres organ podatkowy może żądać od podatnika danych zgodnych ze strukturą JPK? Trzeba wziąć pod uwagę, że wygenerowanie danych za okres np. miesięczny dotyczący struktury JPK Księgi Rachunkowe, będzie zajmowało bardzo dużo czasu z uwagi na samą ilość i objętość danych?
Zakres danych powinien odpowiadać zakresowi czynności sprawdzających lub kontroli. Pobierane powinny być dane wyłącznie niezbędne do realizacji celu kontroli. W toku postępowań kontrolnych wymagających przetwarzania największych zbiorów będą prowadzone uzgodnienia warunków technicznych przekazania i zabezpieczenia danych.
Czy i w jaki sposób/w jakiej formie organ podatkowy będzie informował podatnika o niewypełnieniu pól wskazanych w danym schemacie jako obowiązkowe? Czy w informacji takiej zostaną wskazane konkretne pozycje, które są obowiązkowe lecz nie zostały wypełnione w pliku przygotowanym przez podatnika?
Przekazanie danych będzie poprzedzone testami prawidłowości struktury pliku i poprawności zawartych w nim danych. W przypadku błędnych danych zostaną wskazane konkretne pozycje, w tym również te, które były obowiązkowe, a nie zostały wypełnione.
Czy zgodnie z założeniami podatnicy będą musieli generować jeden plik JPK w formie zbiorczej, czy też dopuszczalna jest przez MF możliwość utworzenia z każdego systemu wykorzystywanego do ewidencji zdarzeń w ramach prowadzenia działalności gospodarczej pliku JPK i przekazywania wówczas żądanych danych w formie wielu plików?
Możliwe będzie utworzenie z każdego systemu wykorzystywanego do ewidencji zdarzeń w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, pliku JPK i przekazanie żądanych danych w formie wielu plików.
Prosimy o przedstawienie listy testów, jakie będą wykonywane na danych uwzględnionych w JPK.
Będą to testy weryfikujące spójność, dokładność i kompletność ksiąg i deklaracji podatkowych. Podstawowymi testami będą testy weryfikujące wymogi formalne dla ksiąg, takie jak kolejna numeracja, luki i duplikaty zapisów. Właściwą grupę testów będą stanowić testy rzeczywiste, np. weryfikacja związku przychodów z kosztami ich uzyskania, ciągłości stosowania zasad rachunkowości (np. zasad wyceny aktywów metodą FIFO, LIFO), prawidłowości stosowania stawek podatku od towarów i usług itp.).
Czy dane przekazywane do organów podatkowych będą odpowiednio chronione?
Wszystkie dane gromadzone w postępowaniach kontrolnych podlegają tajemnicy skarbowej oraz regułom wynikających z ochrony danych osobowych. Dla danych gromadzonych na podstawie art. 193a Ordynacji podatkowej zostaną zastosowane wszystkie rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane dotychczas dla dowodów i deklaracji składanych drogą elektroniczną.
JPK zawiera wymóg podania takich danych jak kod zespołu, kategorii i podkategorii – konieczne jest doprecyzowanie, o jakie dane chodzi. Wskazane jest również aby pola te były polami opcjonalnymi, nie wszystkie plany kont są budowane w takiej hierarchii. Z pewnością będzie możliwe podanie kodu i opisu konta oraz typu konta i zespołu, jednak nie wszędzie będzie istniała tak rozbudowana hierarchia kont, jak zakłada to JPK. Czy w przypadku braku wskazanej hierarchii w planie kont danego systemu nie będzie konieczności budowania tej struktury w sposób sztuczny?
Jednostki gospodarcze są zobowiązane – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 a) ustawy o rachunkowości – do posiadania zakładowego planu kont, jednak ustawa nie wskazuje na sposób jego tworzenia. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe każdej jednostki tworzą m.in. konta księgi głównej (syntetyczne) i konta ksiąg pomocniczych (analityczne), które są uszczegółowieniem zapisów na kontach księgi głównej. Zarówno konta księgi głównej jak i konta ksiąg pomocniczych mają swoje symbole. Co do zasady symbole kont analitycznych to rozszerzenie symboli kont syntetycznych.
Rozumiemy, że w tabeli Dziennik główny mają być ujęte księgowania wykonane w księdze głównej. Jeśli zatem będą to księgowania dokumentów zbiorczych lub księgowania wykonane na podstawie eksportu z dedykowanych modułów (np. księgowanie płac, księgowanie amortyzacji), to wykazaniu w dzienniku będzie podlegało właśnie to księgowanie danych zagregowanych i nie będzie wymagane dostarczenie danych w podziale na przykład na każdego pracownika - jeśli chodzi o płace lub na każdy środek trwały, jeśli chodzi o amortyzację. Oczywiście w przypadku gdy na poziomie księgi głównej wykonane będą księgowania detaliczne to dane te będą mogły być zaraportowane, jednak w przypadku księgowania dokumentu zbiorczego nie będzie konieczności rozbijania zaksięgowanej kwoty na poszczególne elementy analityczne, których w księdze głównej nie ma.
Konta ksiąg pomocniczych uszczegóławiają zapisy na kontach księgi głównej. Dlatego w raportach JPK dla potrzeb kontroli konieczne będą zarówno informacje pochodzące z kont księgi głównej, jak i kont ksiąg pomocniczych. Nie oznacza to jednak konieczności wprowadzenia zmian w organizacji rachunkowości, czy integracji modułów działających odrębnie w jednostkach z dniem 1 lipca 2016 r. Jeśli realizacja celu kontroli będzie wymagała danych szczegółowych niedostępnych na poziomie księgi głównej, sprawdzenie to początkowo będzie odbywało się poza strukturą JPK. Zakłada się stopniowe dostosowanie organizacji rachunkowości w jednostkach do potrzeb raportowania wg struktur JPK zapewniającego realizację celu kontroli.
Czy w JPK Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT powinna uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT? Czy w tym pliku należy ująć tylko obrót dokumentowany za pomocą faktur VAT, czy także obrót dokumentowany paragonami albo notami księgowymi? Czy dla paragonów i ewentualnie not przygotowane zostaną osobne struktury JPK?
Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT powinna uzgadniać się z danymi z deklaracji VAT. W celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia błędów i wątpliwości, zmodyfikowano wersję struktury JPK_VAT tak, by odzwierciedlała w układzie tabelarycznym aktualnie obowiązującą deklarację dla podatku od towarów i usług.
W której z sekcji pliku (zakup czy sprzedaż) należy wykazywać podatek VAT należny od zakupów rozliczanych według mechanizmu tzw. odwrotnego obciążenia (dostawa dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, import towarów w ramach procedury uproszczonej)
W świetle regulacji VAT (art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług) kwoty podatku w fakturze wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.
Czy pole „Domyślny Kod Waluty” zawsze ma przyjmować wartość „PLN”? Czy przewiduje się dostarczanie danych w innej walucie niż PLN (np. w walucie dokumentu)?
W świetle regulacji VAT (art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług) kwoty podatku w fakturze wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.
Obowiązek JPK
Czy elektroniczne kontrole podatkowe dotyczą wszystkich przedsiębiorców?
Tak. Jest to istotna zmiana w systemie kontroli podatkowych, która czeka wszystkich polskich przedsiębiorców. Rozpocznie się już 1 lipca br. i będzie stopniowo rozszerzana na kolejne podmioty gospodarcze. Będzie to prawdziwa rewolucja systemu podatkowego –porównywalna do zmiany VAT w 2010 roku.
Jaka jest podstawa prawna do wprowadzenia elektronicznych kontroli podatkowych?
Uchwalona przez sejm 10 września 2015 roku ustawa o zmianie ordynacji podatkowej oraz innych ustaw, wprowadza obowiązek udostępniania danych dla potrzeb kontroli podatkowych w postaci elektronicznej, łatwej do odczytania - jednolitego pliku kontrolnego, czyli wyciągu z ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, faktur itd.
Od kiedy przedsiębiorcy mają obowiązek udostępniania danych dla potrzeb kontroli podatkowych w postaci elektronicznej?
Wymóg posiadania oprogramowania pozwalającego na zaawansowane kontrole podatkowe będzie wprowadzany sukcesywnie od 1 lipca 2016 roku i obejmie docelowo wszystkich polskich przedsiębiorców. Brak tego rozwiązania w wezwanym do kontroli przedsiębiorstwie oznaczał będzie odpowiedzialność karno-skarbową, której w pierwszej kolejności poddawane będą duże przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w początkowym okresie wprowadzania zmian, odmówić przekazania danych w formie JPK.
Jakie są kryteria uznania za małego lub średniego przedsiębiorcę?
Zgodnie z art. 105-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku:
 • za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót ze sprzedaży nie przekraczający 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 10 mln euro
 • za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro.
Jak wygląda JPK - jednolity plik kontrolny?
Na tym etapie Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji „jednolity plik kontrolny”, na który tak naprawdę składa się 7 oddzielnych struktur raportowych przygotowanych z wykorzystaniem języka XML (Extensible Markup Language). Na początku marca zaplanowane jest przez MF przedstawienie ostatecznej wersji JPK. Wszystko jednak na to wskazuje, że będą to bardzo szczegółowe zestawienia aż z siedmiu obszarów (księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencje zakupy i sprzedaży, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów).
Jakie struktury składają się na JPK?
Propozycja wstępna przedstawiona przez MF zawiera 7 struktur raportowych:
 • Struktura 1 – księgi rachunkowe JPK_KR
 • Struktura 2 – wyciągi bankowe JPK_WB
 • Struktura 3 – magazyn JPK_MAG
 • Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
 • Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA
 • Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP
Czy opublikowane przez Ministerstwo Finansów w dniu 23 grudnia 2015 roku struktury, składające się na JPK zawierają tę ostateczną postać danych, która będzie przedmiotem raportowania po 1 lipca 2016 roku?
To jest postać robocza, udostępniona przez Ministerstwo Finansów dla potrzeb konsultacji z przedsiębiorcami oraz dostawcami systemów informatycznych. Na początku marca zaplanowane jest przez MF przedstawienie ostatecznej wersji JPK. Wszystko jednak na to wskazuje, że będą to bardzo szczegółowe zestawienia - aż z siedmiu obszarów (księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencje zakupy i sprzedaży, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów).
Czy podczas kontroli należy przekazać komplet danych?
JPK to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych czyli faktur, umów, rachunków itd., w którym przedsiębiorcy będą zobowiązani przekazać je organom podatkowym na żądanie. Jego wdrożenie umożliwi urzędom skarbowym precyzyjną analizę wszystkich kosztów i dowodów wezwanego do kontroli przedsiębiorstwa oraz pozwoli na wykorzystanie tych danych do zaawansowanych kontroli krzyżowych. Wszystko wskazuje też na to, że kontroli podlegać będą nie tylko faktury, jako takie, ale nawet poszczególne ich pozycje oraz księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencje zakupy i sprzedaży, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów. Jednym słowem – wszystko. W trakcie kontroli skarbowej, urząd wskaże zakres danych, jakie powinien przygotować kontrolowany podatnik (okres sprawozdawczy, wybrane lub wszystkie struktury raportowe, a nawet konkretne faktury).
Czy JPK zostanie wdrożony we wszystkich produktach Sage?
Docelowo JPK będzie wdrożony we wszystkich liniach produktowych Sage. W pierwszej kolejności, jeszcze przed terminem jego obowiązywania, zostanie dodany do produktów przeznaczonych dla dużych firm, które już od 1 lipca będą objęte obowiązkiem JPK, czyli do Sage Symfonia ERP i do Sage X3. Jak tylko zakończymy implementację JPK do tych dwóch linii – natychmiast zajmiemy się wdrażaniem do Sage Symfonia i Sage Symfonia Start, aby pozostałe firmy mogły spokojnie przygotować się do elektronicznych kontroli podatkowych w okresie dostosowawczym (czyli okresie przewidzianym przez ustawodawcę na przygotowanie się przedsiębiorców do obowiązków wynikających z elektronicznych kontroli podatkowych), nie zostawiając tego na ostatnią chwilę.
Czy US może zgłosić się do firmy nie objętej jeszcze obowiązkiem generowania JPK?
Urząd Skarbowy może się zgłosić się do każdej firmy. Nawet tej, która nie jest jeszcze objęta obowiązkiem generowania JPK. Ale wtedy przedsiębiorca decyduje o tym, czy chce udostępnić dane dla potrzeb kontroli w postaci JPK do US. Lepiej jednak jest jak najszybciej wprowadzić nowe oprogramowanie do swojej firmy, sprawdzić jakie dane są generowane do JPK. Umożliwi to prewencyjne wychwycenie ewentualnych błędów.
Przygotowanie do e-kontroli
Czy możliwe są opóźnienia we wdrożeniu w Polsce elektronicznych kontroli podatkowych opartych o struktury JPK?
Urzędy skarbowe od wielu lat przygotowywały się do wprowadzenia takiego obowiązku organizacyjnie, kompetencyjnie i technicznie. Wszystkie firmy powinny jak najszybciej dostosować wewnętrzne procedury i oprogramowanie, żeby przygotować się do przyszłych kontroli Urzędu Skarbowego na podstawie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ministerstwo Finansów będzie chciało wprowadzić ten obowiązek jak najszybciej i jak najszerzej.
Jaka kwota zasili budżet Państwa z tytułu e-kontroli?
W wywiadzie z 4 lutego wiceminister finansów Konrad Raczkowski spodziewa się 15 miliardów złotych, które powinny dodatkowo wpłynąć do budżetu w 2017 roku. To astronomiczna kwota, wprowadzenie elektronicznych kontroli podatkowych urealnia ten cel.
Ile będzie kosztowało wdrożenie JPK w przedsiębiorstwie?
Przedsiębiorcy będą musieli sięgnąć głęboko do kieszeni już na samym początku zmian szykowanych przez ustawodawcę. Samo wdrożenie oprogramowania powalającego na generowanie pliku JPK wiąże się bowiem z kosztami. W zależności od posiadanego oprogramowania może wynosić od kilkuset, do nawet kilku tysięcy złotych.
Wpływ e-kontroli na przedsiębiorców
Jaki cel wdrożenia JPK?
Głównym celem jest podniesienie efektywności ściągania podatków oraz wykrycie potencjalnych nieprawidłowości. Wdrożenie JPK umożliwi urzędom skarbowym precyzyjną analizę wszystkich kosztów i dowodów wezwanego do kontroli przedsiębiorstwa oraz pozwoli na wykorzystanie tych danych do zaawansowanych kontroli krzyżowych. Wszystko wskazuje też na to, że kontroli podlegać będą nie tylko faktury, jako takie, ale nawet poszczególne ich pozycje. Jednym słowem – wszystko.
Czy elektroniczne kontrole podatkowe stosowane są w innych krajach?
W innych krajach europejskich stosowane są analogiczne rozwiązania, np. w Portugali, Francji czy Luksemburgu. W Portugalii wprowadzenie rozwiązań elektronicznych kontroli podatkowych połączonych z centralnym rejestrem faktur podniosło efektywność ściągania podatków w niektórych sektorach o 140% zaledwie w ciągu 3 lat (2011-2014).
Ile przedsiębiorcy będą musieli zapłacić za wprowadzenie JPK?
Większość firm będzie musiała zaktualizować systemy do zarządzania firmą do nowych wersji zdolnych do generowania struktur JPK. Niezbędne będzie nie tylko wygenerowanie danych, ale również zapewnienie spójności w ramach poszczególnych struktur. Trzeba będzie przeszkolić kadry w zakresie nowego obowiązku i przygotowywania się do kontroli US. To mogą być wydatki rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Można te koszty obniżyć przygotowując się odpowiednio wcześniej.
Czy JPK spowoduję większą liczbę kontroli ze strony Urzędu Skarbowego?
Celem wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest zwiększenie efektywności elektronicznych kontroli skarbowych, a w efekcie lawinowy wzrost wykrywalności uszczupleń podatkowych, szczególnie w sektorach podejrzanych o unikanie VAT. Obserwując kraje UE, gdzie podobne rozwiązania działają od kilku lat przewidujemy, że wprowadzenie JPK w Polsce oznaczać będzie w perspektywie 3 lat wzrost efektywności ściągalności podatku do poziomu 13%. Tym samym, do budżetu Państwa – z pieniędzy przedsiębiorców – wpłynąć może dodatkowo w tym okresie kwota 15 mld złotych.
Co się stanie, jeżeli firma nie dostosuje się do zmian po 1 lipca 2016 roku?
Wymóg posiadania oprogramowania pozwalającego na zaawansowane kontrole podatkowe będzie wprowadzany sukcesywnie od 1 lipca 2016 roku i obejmie docelowo wszystkich polskich przedsiębiorców. Brak tego rozwiązania w wezwanym do kontroli przedsiębiorstwie oznaczał będzie odpowiedzialność karno-skarbową, której w pierwszej kolejności poddawane będą duże przedsiębiorstwa.
Czy JPK umożliwi zdalne kontrole podatkowe? Czy US będzie mógł „zajrzeć” do ksiąg przedsiębiorstwa?
Na obecnym etapie rozwoju technologii informatycznych nie ma takich obaw, że urzędnicy skarbowi będą zdalnie „podglądać” dane w systemach informatycznych podatników. Niezbędny jest etap pośredni tj. wydzielenie konkretnych danych i przekazanie ich w formie zapisu elektronicznego czy to w formie pliku przesyłanego do US czy to w formie pliku zapisanego na nośniku np. na płycie CD przekazanej następnie urzędnikom w trakcie kontroli.
Czy JPK w jakikolwiek sposób ułatwi życie przedsiębiorcom?
Ministerstwo Finansów zapewnia, że przekazywanie danych przez podatników w postaci elektronicznej skróci czas kontroli, a konkretniej ten czas kiedy to urzędnicy przebywają w siedzibie podatnika pozyskując dane i jednocześnie destabilizują normalną pracę.
Dostosowanie systemów informatycznych
Czy łatwo jest dostosować systemy informatyczne do raportowania według JPK?
Samo wygenerowanie pliku w standardzie języka XML nie jest skomplikowane. Wyzwaniem programistycznym jest wyszukanie w systemach wszystkich oczekiwanych przez MF danych. Innym problemem jest zapewnienie spójności danych w poszczególnych strukturach raportowych JPK. Źródłem danych będą przecież nie tylko księgi rachunkowe, ale np. systemy fakturowe czy magazynowe. Co oznacza, że przedsiębiorcy będą musieli zweryfikować systemy zarządzania firmą i wyeliminować wszelkie niespójności między modułami. Problem może dotyczyć zwłaszcza systemów mieszanych, gdzie poszczególne komponenty pochodzą od różnych producentów.
Ile czasu potrzebują producenci oprogramowania na dostosowanie systemów informatycznych do generowania JPK?
Typowy projekt informatyczny to 6 miesięcy, licząc od pomysłu, przez analizę potrzeb, przygotowanie projektu, programowanie, testy gotowego rozwiązania, skończywszy na wdrożeniu do normalnej pracy. W tym przypadku prawidłowe projektowanie będzie możliwe po ogłoszeniu przez MF ostatecznej postaci JPK, co zapowiadane jest na 1 marca 2016. Na realizację pozostanie zatem tylko 4 miesiące, więc każdy dzień będzie cenny.
Czy oprogramowanie Sage będzie gotowe na czas?
W Sage mamy doświadczenie już z innych rynków, np. Portugalii, gdzie również dostosowaliśmy nasze oprogramowanie pod JPK. Zatem my na pewno będziemy gotowi odpowiednio wcześniej.
Czy Sage rozpoczął już prace nad wprowadzeniem do oprogramowania zmian niezbędnych do generowania struktur raportowych w ramach JPK?
Badamy struktury raportowe pod kątem oczekiwanej przez Ministerstwo Finansów zawartości informacji. Przygotowujemy odpowiednie rozwiązania informatyczne uwzględniające nie tylko to, co w ramach konsultacji opublikowało MF, ale również nasze doświadczenia z obsługi klientów w innych krajach europejskich np. w Portugali.
Czy przedsiębiorca będzie mógł wpływać na treść JPK, jakie dane się w nim znajdą?
JPK jest generowany automatycznie z systemu. Dlatego ważne jest, żeby jak najszybciej wprowadzić nowe oprogramowanie do swojej firmy, bowiem obecne wersje systemów tego nie potrafią. Kolejny krok to sprawdzenie jakie dane są generowane do JPK i czy jesteśmy odpowiednio przygotowani do kontroli Urzędu Skarbowego. Analiza JPK umożliwi wychwycenie ewentualnych błędów, zanim poprosi o niego Urząd Skarbowy.
Jaka firma przygotowała oprogramowanie dla Urzędu Skarbowego?
Nie mamy takich informacji. Sage nie jest zaangażowany w ten projekt, nasza oferta nie jest kierowana do administracji publicznej. Koncentrujemy się natomiast na obsłudze szerokiego spektrum przedsiębiorców, dlatego temat JPK jest dla nas taki ważny. Chcemy pomóc przedsiębiorcom w przygotowaniach do obsługi oczekiwań urzędów skarbowych.
Czy firma Sage zgłosiła pytania/uwagi do projektu JPK przedstawionego przez Ministerstwo Finansów?
Tak przesłaliśmy nasze uwagi / pytania do przedstawionych przez MF struktur JPK. Zgłosiliśmy również gotowość do włączenia się w proces konsultacji i dalszych prac nad wdrożeniem elektronicznych kontroli podatkowych w Polsce.

Posłuchaj opinii ekspertów

Co zrobić, by nie spóźnić się z wdrożeniem JPK? cz. III

Jak przygotować firmę do elektronicznych kontroli podatkowych? cz. II

Jak JPK zrewolucjonizuje system podatkowy w Polsce? cz. I

Jak sprawdzić poprawność pliku JPK u klienta biura rachunkowego?

Jak zachować bezpieczeństwo podczas elektronicznych kontroli skarbowych?

Jednolity plik kontrolny - zmiany dla przedsiębiorstw

Artykuły

Najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące JPK

Pod koniec lipca Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat informujący, iż faktury zakupu nie będą przesyłane w formacie JPK.

Ministerstwo przygotuje „alternatywne rozwiązanie”, które nie będzie wymagało przesyłania faktur zakupu w formacie JPK.

Jak sprawdzić poprawność danych zawartych w JPK, zanim zostanie wysłany do US

Jak sprawdzić poprawność danych zawartych w JPK, zanim zostanie wysłany do US

Od stycznia małe i średnie firmy obowiązkowo zaraportują JPK

Od stycznia małe i średnie firmy obowiązkowo zaraportują JPK

Nowelizacja Ordynacji podatkowej została przyjęta przez Sejm 13 maja 2016 r. oraz przez Senat sześć dni później. Przegłosowano zmiany w prawie podatkowym, które radykalnie rozszerzają krąg podmiotów zobowiązanych do raportowania danych finansowych przy pomocy Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Co biuro rachunkowe zyska dzięki e-kontrolom podatkowym?

Co biuro rachunkowe zyska dzięki e-kontrolom podatkowym?

Na mocy ostatniej nowelizacji Ordynacji podatkowej, przedsiębiorcy zostali zobligowani do przekazywania danych inspektorom skarbowym w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

Przedsiębiorcy obawiają się wprowadzenia JPK

Przedsiębiorcy obawiają się wprowadzenia JPK

Niemal połowa polskich przedsiębiorców twierdzi, że ich firma nie jest przygotowana do kontroli skarbowej. Ponad jedna czwarta przedsiębiorców rozważa wymianę systemów informatycznych, w związku z wprowadzeniem JPK do Ordynacji podatkowej.

Jak JPK wpłynie na procesy biznesowe w firmie?

Jak JPK wpłynie na procesy biznesowe w firmie?

JPK ingeruje w wiele procesów biznesowych – od prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprzez kwestie zarządzania obiegiem dokumentów aż po sprawy ściśle związane z bieżącą obsługą systemów informatycznych do zarządzania firmą.

infografika

O co chodzi w JPK?