zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Warunki rejestracji oraz korzystania z Sage ID

Warunki rejestracji oraz korzystania z Sage ID

akceptowane przy rejestracji konta


Sage - Sage Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 01-217, ul. Kolejowa 5/7, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228956 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5262831503, REGON: 140045209, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 15 050 000 PLN

Sage ID – indywidualne konto Klienta służące uwierzytelnianiu tożsamości Klienta i uzyskaniu dostępu do usług dostarczanych przez Sage lub podmioty z grupy Sage (Usługi Sage), uzyskiwane poprzez rejestrację na zasadach opisanych poniżej.

Klient - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.), który uzyskuje Sage ID w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Sage ID poprzez zalogowanie loginem i hasłem Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za działania Użytkownika.


  1. Sage ID udostępniane jest Użytkownikowi nieodpłatnie i przeznaczone jest do użytku własnego Klienta oraz Użytkownika. Użytkownik ponosi jednak wszelkie koszty niezbędne do korzystania z Usług Sage. Klient ma prawo do korzystania z Sage ID zgodnie z przeznaczeniem wyłącznie poprzez dostęp do aktualnie udostępnionych funkcjonalności.

  2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług Sage będzie podlegać stosownym, obowiązującym w danym momencie, Regulaminom Usług.

  3. Uzyskanie Sage ID jet możliwe w wyniku pomyślnego zakończenia rejestracji. Celem rejestracji Klient wypełnia formularz przez podanie następujących danych obowiązkowych:

   1. pełna nazwa Klienta, w tym imienia i nazwiska w razie prowadzenia samodzielnego przedsiębiorstwa przez osoby fizyczne lub w spółkach osobowych,

   2. adres e-mail,

   3. hasło logowania do Sage ID, spełniające kryteria bezpieczeństwa.

  4. Pomyślne przeprowadzenie procesu rejestracji wymaga potwierdzenia wprowadzonych danych Klienta poprzez kliknięcie zwrotnego linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail wskazany przez Klienta, jak też zaakceptowania niniejszych Warunków korzystania oraz Polityki prywatności. Klient jednocześnie oświadcza, że każda osoba posługująca się hasłem dostępowym do Sage ID i logująca się za jego pomocą, jest uprawniona do działania i składania oświadczeń w imieniu Klienta.

  5. Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką prywatności zamieszczoną pod adresem ……………. i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

  6. Sage nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych w formularzu rejestracji. Klient zobowiązany jest do ochrony loginu i hasła przed dostępem osób trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

  7. Klient ma prawo dostępu do danych oraz zmiany danych podanych na cele rejestracji w każdym czasie. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Sage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t,j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182.) i są zbierane i przetwarzane na potrzeby zawierania umów, świadczenia na rzecz Klienta lub Użytkownika Usług Sage, korzystania przez Klienta lub Użytkownika z Sage ID oraz z udostępnianych przez Sage lub podmioty z grupy Sage towarów lub usług, jak również w celach marketingowych, promocyjnych produktów Sage lub podmiotów z grupy Sage. Przez podanie tych danych Klienta i zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, wyraża on zgodę na przesyłanie do niego informacji handlowej za pośrednictwem korespondencji e-mail.

  8. Sage ID jest udostępniana Klientowi w postaci „takiej jaka jest” (as it is), bez jakichkolwiek gwarancji m.in. w zakresie przydatności, użyteczności, niewadliwości, do jego wyłącznego użytku. Sage zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia dostępu do Sage ID, w każdym czasie. Sage nie udziela gwarancji dotyczącej dostępności oraz jakości, w szczególności nie gwarantuje nieprzerwanego lub niezakłóconego dostępu do Sage ID lub usług. Sage nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność bądź kompletność zamieszczonych informacji i materiałów. Sage nie jest zobowiązana do udzielania informacji z zakresu doradztwa księgowego, finansowego, prawnego, ani konsultacji związanych z decyzjami biznesowymi.

  9. Niedopuszczalne jest korzystanie z Sage ID lub Usług Sage przez Klienta lub Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem (w szczególności przekazywanie jakichkolwiek treści bezprawnych), zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W przypadku naruszenia Warunków korzystania, Klient traci prawo do posługiwania się Sage ID, a Sage może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.

  10. Sage nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek stosowania Sage ID, w tym również za ewentualną utratę informacji.

  11. Odpowiedzialność Sage za ewentualne szkody, wynikłe w związku z korzystaniem z Sage ID, z uwzględnieniem wyłączenia odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, jest wyłączona. Sage nie ponosi odpowiedzialności między innymi:

   1. za przerwy lub zakłócenia w dostępie do Sage ID, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Sage;

   2. za jakiekolwiek szkody, w tym związane z wadliwym działaniem oprogramowania lub utratą danych, które zaistniały z przyczyn innych niż wyłącznie zawinione przez Sage.

  12. W każdym wypadku odpowiedzialność Sage jest ograniczona do szkody rzeczywistej i nie będzie przekraczała kwoty 5.000 zł (pięciu tysięcy złotych).

  13. Po zakończeniu świadczenia Usług Sage na rzecz Klienta, Sage uprawniona jest do usunięcia konta Sage ID oraz wszelkich danych wprowadzonych przez Klienta. Klient uprawniony jest do żądania usunięcia jego danych osobowych po rozwiązaniu umowy.

  14. Sage zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu (zablokowania) Sage ID rozwiązania umowy świadczenia usług przed terminem lub usunięcia konta Sage ID w sytuacji gdy Klient lub Użytkownik nie przestrzega prawa lub Warunków, działa na szkodę innych osób, zakłóca działanie Sage ID lub Usług Sage, lub gdy Sage ma taki obowiązek wynikający z prawa lub na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych. O powyższych działaniach Sage powiadomi Klienta elektronicznie na jego adres mailowy.

  15. Sage zastrzega sobie zmianę niniejszych Warunków w każdym czasie. Zmienione Warunki zamieszcza się na stronie niezwłocznie po ich wejściu w życie. Korzystanie ze Sage ID po zmianie Warunków jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian.

  16. Zawartość udostępniana w wyniku logowania Sage ID jest chroniona prawem, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 621 z późn. zm.). Jeżeli wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, podmioty korzystające w jakikolwiek sposób z Sage ID lub Usług Sage mają prawo do korzystania z materiałów dostępnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego a korzystanie to nie może prowadzić do naruszenia praw autorskich uprawnionego.

  17. Nazwy handlowe oraz nazwy firm, również graficzne, udostępniane w wyniku logowania Sage ID stanowią chronione znaki towarowe, podlegające ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) a jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionego.

  18. Wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sage zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

Polityka prywatności na sage.com.pl

1. Podstawy

1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Sage sp. z o.o. Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisów internetowych.

1.2 Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Sage sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

 

2. Zasady ochrony danych osobowych

2.1 Sage sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

2.2 Wszystkie dane osobowe powierzane, czy przekazywane (w tym dane zawarte w umowach, jak również inne zebrane przez Sage sp. z o.o. dane osobowe klientów i użytkowników serwisów internetowych), przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

 

3. W jakim celu są wykorzystywane informacje

3.1 Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług zamówionych przez klientów i użytkowników serwisu, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1 Sage sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2 Sage Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • zasada 1 – poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • zasada 2 – uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • zasada 3 – adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
 • zasada 4 – dokładne i aktualne;
 • zasada 5 – nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
 • zasada 6 – przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
 • zasada 7 – bezpiecznie przechowywane;
 • zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

  5. Pozyskiwanie danych

  5.1 Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Sage sp. z o.o. zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

  5.2 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

  • formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag;
  • kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
  • dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie - prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Sage sp. z o.o. nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
  • podczas korzystania z zasobów strony www.sage.com.pl - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies" lub "web beacons".

  Cookies - małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Sage sp. z o.o. Pozwalają one stronie "zapamiętać", kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron Sage sp. z o.o. Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator firmy Microsoft istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron.

  Web beacons - elektroniczne elementy graficzne (zwane również web bugs, clear gifs albo trackers), które umożliwiają określenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili te strony, dzięki kliknięciu na ogłoszenie dotyczące naszych produktów i usług ze strony innej firmy. Web beacons gromadzą informacje w ograniczonym zakresie, należy do nich numer cookie, czas i data otworzenia strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. Nasze strony nie zawierają web beacons umieszczonych przez innych ogłoszeniodawców, ale korzystamy z usług osób trzecich w celu zbierania dla nas tych danych.
  W związku z tym że, web beacons są stosowane w połączeniu z cookies, można je dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień cookies w przeglądarce.

   

   

  6. Prawa użytkownika

  6.1 Sage sp. z o.o. respektuje przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika.

  6.2 Każdy klient i użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

  6.3 W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

  6.4 Użytkownika korzysta ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do administratora danych pisma, w którym przedstawi swoje żądania.

  6.5 Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.


   7. Zakres udostępniania danych o klientach i użytkownikach:

   Sage sp. z o.o. oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych, na podstawie ustawy, organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sage Sp z o.o. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym, czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie: oglądalności serwisu i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników (dane zanonimizowane). Takie informacje mogą być wykorzystane w celu: monitorowania ruchów w serwisie, monitorowania oglądalności serwisu.

    

   8. Przekazywanie poza obszar Europy

   8.1 Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Kraje znajdujące się poza obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony informacji, jak kraje należące do tego obszaru.

   8.2 Sage sp. o.o. korzysta z serwerów pocztowych zlokalizowanych w USA, dlatego też wszystkie informacje dostarczane przez użytkownika za pośrednictwem e-mail przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy. W związku z tym wszelkie informacje udostępniane przez użytkownika, będą kierowane na serwer amerykański, a następnie przesyłane do odpowiedniego działu Sage, tak aby informacje, o które prosi, mogły zostać udostępnione. Dane osobowe użytkownika nie będą używane do żadnych innych celów. Sage sp. o.o. podjęła działania w celu zapewnienia, że serwer gwarantuje odpowiedni poziom zabezpieczeń informacji na temat użytkownika.

   8.3 Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane w jakimkolwiek innym kraju niż kraje Unii Europejskiej, nie powinien przekazywać ich za pośrednictwem e-mail.

   8.4. Przekazując dane osobowe za pośrednictwem tej strony użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w powyższy sposób.

    

   9. Zmiany dotyczące polityki prywatności:

   Na zmiany w polityce ochrony prywatności Sage sp z o.o. mogą mieć wpływ mziany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach www Sage sp. z o.o. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.