zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Informujemy, że od 25 maja 2018 roku rozpoczyna się egzekucja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem umowy z Sage i wyłącznie w celu jej realizacji. Sage, zgodnie z przepisami może również przetwarzać Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu realizacji usprawiedliwionego interesu, jakim jest marketing własnych produktów i usług, a także możliwość okresowego badania satysfakcji klienta. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu, które mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila na adres: [email protected]

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sage w całym okresie realizacji usługi wynikającej z zawartej umowy, a także w okresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z tą usługą.

Więcej informacji dotyczących przysługujących Państwu uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych raz sposobu ich realizacji, a także informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Sage znajdą Państwo również w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie: https://sage.com.pl/stopka/polityka-prywatnosci

Przetwarzanie danych osobowych

1. W związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia na usługi Sage, których Regulaminy znajdują się poniżej, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sage i Zamawiającym, której realizacja przez Sage wymaga przetwarzania danych osobowych Zamawiającego, Użytkowników oraz osób wskazanych przez Zamawiającego w Zamówieniu jako osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego. W związku z realizacją usług, Sage może również przetwarzać dane osobowe przetwarzanie przez Zamawiającego i Użytkowników w Programie.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy jest Sage sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132 (Sage).

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób wskazanych przez Zamawiającego w Zamówieniu jako osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego, a także danych zapisanych w Programie i przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług jest Zamawiający. Zamawiający może powierzyć Sage przetwarzanie danych gromadzonych przez niego w Programie wyłącznie w celach realizacji usługi.

rozwiń
zwiń

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

4.1. Podanie przez Zamawiającego danych wskazanych w Zamówieniu jako wymagane jest konieczne do zawarcia umowy, czyli realizacji Zamówienia na wybraną usługę. Brak podania danych uniemożliwi złożenie Zamówienia i jego realizację, a także świadczenie usług w nim wskazanych.

4.2. Dane osobowe wskazane w Zamówieniu będą przetwarzane przez Sage wyłącznie w celu realizacji tego Zamówienia, świadczenia usługi objętej Zamówieniem oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), windykacji wewnętrznej i zewnętrznej, realizacji reklamacji. Sage może również przetwarzać dane w usprawiedliwionych celach administratora danych, jakim jest w szczególności marketing bezpośredni produktów i usług oraz badanie satysfakcji Klienta.

5.1. Niezależnie, składając Zamówienie Zamawiający może wyrazić odrębną zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych, innych niż marketing bezpośredni produktów i usług własnych Sage. Udzielenie takiej zgody nie jest konieczne dla skutecznego złożenia Zamówienia, a jej nieudzielnie skutkować będzie jedynie nieotrzymywaniem od Sage innych informacji marketingowych niż marketing produktów i usług własnych.

5.2. Zgoda udzielona w taki sposób może być przez Zamawiającego cofnięta w każdym czasie. Jej cofnięcie nie powoduje rozwiązania umowy lub wygaśnięcia usługi wskazanej w Zamówieniu. Cofnięcie zgody pozostaje również bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na możliwość dalszego przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, chyba że niezależnie osoba, której dane dotyczą złoży również sprzeciw.

rozwiń
zwiń

Odbiorcy danych osobowych

6. Odbiorcami danych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją usługi objętej Zamówieniem są inne Spółki grupy Sage, Partnerzy biznesowi, dostawcy infrastruktury informatycznej i usług z tym związanych, podmioty windykujące należności oraz podmioty przetwarzające dane na polecenie Sage.

7. Sage dokłada należytej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku gdy są przekazywane poza jej terytorium dba, by nie były wykorzystane do innych celów niż te w jakich zostały zgromadzone i były przechowywane w sposób gwarantujący odpowiedni poziom zabezpieczeń. Sage dba, by dane osobowe lokalizowane w USA były gromadzone na serwerach zarządzanych i utrzymywanych przez podmioty, które przystąpiły do programu Tarczy Prywatności UE – USA. Jednocześnie decyzją wykonawczą (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Komisja Europejska uznała adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), która umożliwia przekazywanie danych osobowych podmiotom, które przystąpią do tego programu.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi objętej Zamówieniem, również w przedłużenia okresu jej świadczenia, a po jej zakończeniu przez okres wymagany prawem, w szczególności zaś przez okres wynikający z regulacji dotyczących rachunkowości.

rozwiń
zwiń

Uprawnienia osób fizycznych

9.1. Sage respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,

b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Sage jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.


9.2. Sage zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

9.3. Zamawiający oraz Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do informacji o danych, jednak prawa to może aktywnie realizować nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Sage jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji. Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych podlegać będzie opłatom w wysokości 50 zł brutto, na podstawie faktury VAT, wystawionej przed realizacją przez Sage złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone przez Sage w związku z realizacją prawa dostępu i jest dopuszczalna prawem.

9.4. Każdy Zamawiający oraz Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia poprzez dostępny formularz zamieszczony na stronie: www.sage.com.pl. Każdy Zamawiający, dla którego utworzone zostało konto użytkownika w aplikacji eBOK, ma możliwość weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia danych poprzez zalogowanie się w tym koncie poprzez edycję danych w ustawieniach. Każdy Klient Sage, który nie posiada konta użytkownika w aplikacji eBOK uprawniony jest do wnioskowania o dokonanie weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia danych poprzez kontakt pisemny na adres Sage Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, Warszawa z dopiskiem „dane osobowe” lub mailem na adres [email protected].

9.5. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych, w szczególności gdy dane nie są już niezbędne dla celów dla jakich zostały zebrane wskazanych w Regulaminie. Sage informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:


a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w szczególności zaś ustawy o rachunkowości,

c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


9.6. W razie wniesienia przez Zamawiającego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, okresowego badania satysfakcji klienta, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, Sage uwzględni taki sprzeciw i nie będzie przetwarzać danych w tych celach.

9.7. Wniesienie sprzeciwu w zakresie wskazanym w pkt 9.6 nie powoduje rozwiązania umowy lub wygaśnięcia usługi wskazanej w Zamówieniu. Sprzeciw jest również niezależny od przetwarzania danych w celach komunikacji marketingowej, jeżeli Zamawiający wyraził taką zgodę składając Zamówienie. Zgoda taka może być przez Zamawiającego cofnięta w każdej chwili.

9.8. Zamawiający ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte („prawo do bycia zapomnianym”) przez Sage i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.

9.9. Zamawiającemu oraz Użytkownikom przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych.

9.10. Sage informuje, że Zamawiający nie podlega decyzjom opartym wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

9.11. Realizacja uprawnień osób fizycznych określonych powyżej następować będzie poprzez kontakt pisemny na adres Sage Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, Warszawa z dopiskiem „dane osobowe” lub mailem na adres: [email protected]

9.12 – Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych przez Sage.

9.13. W celu zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych, dla spółki The Sage Group plc powołany został Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Data Protection Officer), z siedzibą w North Park, Newcastle upon Tyne, NE13 9AA, UK, z którym można podjąć kontakt poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected]

rozwiń
zwiń

Powierzenie przetwarzania danych przez Zamawiającego

10. Zamawiający może udostępnić Sage dane osobowe Użytkowników, osób wskazanych przez Zamawiającego w Zamówieniu jako osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego, a także dane zapisane przez Zamawiającego w Programie. Dane te mogą być przetwarzane przez Sage działającego jako podmiot przetwarzający, przy czym przetwarzanie tych danych może być dokonane tylko na polecenie Zamawiającego i tylko w celu i zakresie związanym z realizacją usługi objętej Zamówieniem.

11. Zamawiający zobowiązuje się poinformować Użytkowników oraz osoby, których dane udostępnia Sage, że Sage może być odbiorcą tych danych. W żadnym jednak przypadku Sage nie staje się administratorem danych osobowych tych osób.

12. Sage oświadcza, że dane przetwarzane przez niego na zlecenie Zamawiającego w celu realizacji usługi objętej Zamówieniem mogą być przetwarzane przez inne podmioty na zlecenie Sage, wyłącznie jednak mogą być to następujące podmioty będące podwykonawcami usług Sage związanymi z usługą wskazaną w Zamówieniu, dostawcy infrastruktury informatycznej i usług z tym związanych.

13. Dane powierzone Sage będą przetwarzane wyłącznie w okresie świadczenia usługi, chyba, że wcześniej Zamawiający lub sam Użytkownik lub osoba wskazana przez Zamawiającego w Zamówieniu jako osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego poinformuje Sage o braku podstaw do przetwarzania jej danych. W takim przypadku Sage zaprzestanie przetwarzania danych tej osoby w celach wskazanych w Regulaminie, a także usunie dane tej osoby, chyba, że ich usunięcie nie będzie możliwe z uwagi na zapewnienie integralności dokumentów, w których dane te zostały zawarte. W takiej sytuacji Sage poinformuje o tym Zamawiającego.

rozwiń
zwiń

Oświadczenia Sage

14. Sage oświadcza, że wszystkie osoby, upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy.

15. Sage oświadcza również, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych uwzględniający stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

16. Sage zobowiązuje się do realizacji wszystkich regulacji nałożonych na niego przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie realizacji obowiązków podmiotu przetwarzającego dane, w tym w szczególności prowadzenia rejestru naruszeń.

17. Niniejsza informacja zastępuje z dniem 25 maja 2018 roku wszelkie zapisy dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych zamieszczone w Regulaminach Sage zmieszczonych na stronie https://www.sage.com.pl/regulaminy. Niniejszy Regulamin nie stanowi zgody na przetwarzanie danych osobowych.

rozwiń
zwiń
rozwiń
zwiń


Aktualne regulaminy usług Sage:
Regulaminy konkursów i promocji: 

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone