zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Warunki rejestracji oraz korzystania z Sage ID

Warunki rejestracji oraz korzystania z Sage ID

akceptowane przy rejestracji konta


Sage - Sage Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-305, al. Jerozolimskie 132, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228956 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5262831503, REGON: 140045209, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 15 050 000 PLN

Sage ID – indywidualne konto Klienta służące uwierzytelnianiu tożsamości Klienta i uzyskaniu dostępu do usług dostarczanych przez Sage lub podmioty z grupy Sage (Usługi Sage), uzyskiwane poprzez rejestrację na zasadach opisanych poniżej.

Klient - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.), który uzyskuje Sage ID w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Sage ID poprzez zalogowanie loginem i hasłem Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za działania Użytkownika.


  1. Sage ID udostępniane jest Użytkownikowi nieodpłatnie i przeznaczone jest do użytku własnego Klienta oraz Użytkownika. Użytkownik ponosi jednak wszelkie koszty niezbędne do korzystania z Usług Sage. Klient ma prawo do korzystania z Sage ID zgodnie z przeznaczeniem wyłącznie poprzez dostęp do aktualnie udostępnionych funkcjonalności.

  2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług Sage będzie podlegać stosownym, obowiązującym w danym momencie, Regulaminom Usług.

  3. Uzyskanie Sage ID jet możliwe w wyniku pomyślnego zakończenia rejestracji. Celem rejestracji Klient wypełnia formularz przez podanie następujących danych obowiązkowych:

   1. pełna nazwa Klienta, w tym imienia i nazwiska w razie prowadzenia samodzielnego przedsiębiorstwa przez osoby fizyczne lub w spółkach osobowych,

   2. adres e-mail,

   3. hasło logowania do Sage ID, spełniające kryteria bezpieczeństwa.

  4. Pomyślne przeprowadzenie procesu rejestracji wymaga potwierdzenia wprowadzonych danych Klienta poprzez kliknięcie zwrotnego linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail wskazany przez Klienta, jak też zaakceptowania niniejszych Warunków korzystania oraz Polityki prywatności. Klient jednocześnie oświadcza, że każda osoba posługująca się hasłem dostępowym do Sage ID i logująca się za jego pomocą, jest uprawniona do działania i składania oświadczeń w imieniu Klienta.

  5. Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką prywatności zamieszczoną pod adresem ……………. i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

  6. Sage nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych w formularzu rejestracji. Klient zobowiązany jest do ochrony loginu i hasła przed dostępem osób trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

  7. Klient ma prawo dostępu do danych oraz zmiany danych podanych na cele rejestracji w każdym czasie. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Sage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t,j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182.) i są zbierane i przetwarzane na potrzeby zawierania umów, świadczenia na rzecz Klienta lub Użytkownika Usług Sage, korzystania przez Klienta lub Użytkownika z Sage ID oraz z udostępnianych przez Sage lub podmioty z grupy Sage towarów lub usług, jak również w celach marketingowych, promocyjnych produktów Sage lub podmiotów z grupy Sage. Przez podanie tych danych Klienta i zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, wyraża on zgodę na przesyłanie do niego informacji handlowej za pośrednictwem korespondencji e-mail.

  8. Sage ID jest udostępniana Klientowi w postaci „takiej jaka jest” (as it is), bez jakichkolwiek gwarancji m.in. w zakresie przydatności, użyteczności, niewadliwości, do jego wyłącznego użytku. Sage zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia dostępu do Sage ID, w każdym czasie. Sage nie udziela gwarancji dotyczącej dostępności oraz jakości, w szczególności nie gwarantuje nieprzerwanego lub niezakłóconego dostępu do Sage ID lub usług. Sage nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność bądź kompletność zamieszczonych informacji i materiałów. Sage nie jest zobowiązana do udzielania informacji z zakresu doradztwa księgowego, finansowego, prawnego, ani konsultacji związanych z decyzjami biznesowymi.

  9. Niedopuszczalne jest korzystanie z Sage ID lub Usług Sage przez Klienta lub Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem (w szczególności przekazywanie jakichkolwiek treści bezprawnych), zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W przypadku naruszenia Warunków korzystania, Klient traci prawo do posługiwania się Sage ID, a Sage może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.

  10. Sage nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek stosowania Sage ID, w tym również za ewentualną utratę informacji.

  11. Odpowiedzialność Sage za ewentualne szkody, wynikłe w związku z korzystaniem z Sage ID, z uwzględnieniem wyłączenia odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, jest wyłączona. Sage nie ponosi odpowiedzialności między innymi:

   1. za przerwy lub zakłócenia w dostępie do Sage ID, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Sage;

   2. za jakiekolwiek szkody, w tym związane z wadliwym działaniem oprogramowania lub utratą danych, które zaistniały z przyczyn innych niż wyłącznie zawinione przez Sage.

  12. W każdym wypadku odpowiedzialność Sage jest ograniczona do szkody rzeczywistej i nie będzie przekraczała kwoty 5.000 zł (pięciu tysięcy złotych).

  13. Po zakończeniu świadczenia Usług Sage na rzecz Klienta, Sage uprawniona jest do usunięcia konta Sage ID oraz wszelkich danych wprowadzonych przez Klienta. Klient uprawniony jest do żądania usunięcia jego danych osobowych po rozwiązaniu umowy.

  14. Sage zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu (zablokowania) Sage ID rozwiązania umowy świadczenia usług przed terminem lub usunięcia konta Sage ID w sytuacji gdy Klient lub Użytkownik nie przestrzega prawa lub Warunków, działa na szkodę innych osób, zakłóca działanie Sage ID lub Usług Sage, lub gdy Sage ma taki obowiązek wynikający z prawa lub na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych. O powyższych działaniach Sage powiadomi Klienta elektronicznie na jego adres mailowy.

  15. Sage zastrzega sobie zmianę niniejszych Warunków w każdym czasie. Zmienione Warunki zamieszcza się na stronie niezwłocznie po ich wejściu w życie. Korzystanie ze Sage ID po zmianie Warunków jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian.

  16. Zawartość udostępniana w wyniku logowania Sage ID jest chroniona prawem, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 621 z późn. zm.). Jeżeli wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, podmioty korzystające w jakikolwiek sposób z Sage ID lub Usług Sage mają prawo do korzystania z materiałów dostępnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego a korzystanie to nie może prowadzić do naruszenia praw autorskich uprawnionego.

  17. Nazwy handlowe oraz nazwy firm, również graficzne, udostępniane w wyniku logowania Sage ID stanowią chronione znaki towarowe, podlegające ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) a jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionego.

  18. Wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sage zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

Polityka prywatności na sage.com.pl