zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Preferencyjne stawki ZUS

Preferencyjne stawki ZUS

21 lipca 2017

Biura-rachunkowe

Firmy, które pozostawały przez pewien czas nieaktywne, mogą skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS, pomimo że zostały zarejestrowane wcześniej niż ponad 2 lata temu. Istnienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie oznacza bowiem jej faktycznego prowadzenia.


Przedsiębiorca, który rejestruje firmę po raz pierwszy (lub jeśli nie prowadził żadnej działalności gospodarczej przynajmniej przez ostatnich 5 lat ), może przez 24 miesiące korzystać z niższych, preferencyjnych składek ZUS. Dodatkowo nie ma obowiązku opłacania Funduszu Pracy. Zdarzają się jednak sytuacje, które powodują, że zarejestrowana firma pozostaje przez pewien czas nieaktywna (nie kupuje towaru, nie osiąga przychodów), a faktycznie zaczyna działać np. dopiero po dwóch czy trzech latach. Czy w takim przypadku jej właściciel będzie mógł skorzystać z preferencyjnego ZUS, mimo iż rejestracja odbyła się znacznie wcześniej niż 24 miesiące temu? Jest to możliwe, jeśli faktycznie firma nie działała. Należy jednak pamiętać, że nie dotyczy to sytuacji, gdy działalność gospodarcza jest zawieszona, ponieważ jej zawieszenie nie przerywa biegu ulgowego ZUS-u.


Wpis do rejestru to nie dowód, że firma działa


Jak orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi (wyrok z 16 stycznia 2017 r.; VIII U 1217/16), istnienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma charakter deklaracyjny i nie przesądza o faktycznym prowadzeniu działalności. Prowadzi jednak do domniemania prawnego, według którego osoba wpisana do ewidencji jest traktowana jako prowadząca działalność gospodarczą. Domniemanie takie może być obalone, ale wymaga to udokumentowania. Sąd podkreślił, iż dla uznania określonej przedmiotowo działalności za działalność gospodarczą konieczne jest łączne zaistnienie trzech jej cech:


  • zarobkowości
  • zorganizowania
  • ciągłości

Brak którejkolwiek z nich oznacza, że dana działalność nie może być zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej. A zatem działalność jedynie formalnie założona przez przedsiębiorcę np. 3 lata temu, nie spowoduje braku możliwości skorzystania z preferencyjnych składek ZUS nawet po upływie 24 miesięcy.


Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy – wyrok z 14 września 2007 r. (III UK 35/07), podkreślając, że obowiązek ubezpieczenia osoby prowadzącej pozarolniczą działalność wynika z faktycznego prowadzenia tej działalności, natomiast kwestie związane z formalnym zarejestrowaniem, wyrejestrowaniem czy zgłaszaniem przerw w tej działalności wymagają ewentualnego przedstawienia dowodów. Sam zamiar prowadzenia działalności, wobec braku jakiejkolwiek aktywności zawodowej, nie daje podstaw do uznania, że działalność jest faktycznie prowadzona. Działalność gospodarcza powinna przecież przynosić przychody, umożliwiające chociażby opłacenie zobowiązań publicznoskarbowych, w tym i składek na ubezpieczenia społeczne, nie mówiąc już o samym dochodzie podatnika.Newsletter_2

Kto nie może skorzystać z preferencyjnego ZUS?


Jak wynika z ustawy budżetowej, przeciętne prognozowane wynagrodzenie wzrosło z 4055 zł w roku 2016 do 4263 zł w 2017 r. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60 proc. tej kwoty, czyli 2557,80 zł.


Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2017 r. miesięczna składka wynosi 297,28 zł. Łącznie minimalne składki w okresie preferencyjnym wynoszą więc w tym roku 487,90 zł, natomiast dla porównania miesięczny koszt minimalnych składek bez uwzględnienia preferencji to obecnie 1172,56 zł. Po zakończeniu okresu preferencyjnego prowadzący działalność musi wyrejestrować się na druku ZUS ZWUA i dokonania ponownej rejestracji za pomocą ZUS ZUA. Obowiązek ten wiąże się ze zmianą kodu ubezpieczenia.


Dla rozpoczynających działalność zniżki są dużym udogodnieniem, zwłaszcza że na pierwszych etapach działalności firmy zazwyczaj nie generują znacznych dochodów. Nie wszyscy mogą się jednak cieszyć z preferencyjnych stawek ubezpieczeniowych. Jak wynika z art. 18a ust. 2 ustawy systemowej ZUS, preferencyjne składki nie przysługują przedsiębiorcy, który:


  • prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed podjęciem działalności gospodarczej prowadził pozarolniczą działalność – każdą, nie tylko gospodarczą;
  • wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem jej rozpoczęcia - w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym – wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres tej działalności.

Z niższych składek ZUS nie skorzystają także wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby prowadzące szkołę niepubliczną, a także twórcy i artyści.


Uwaga: w przypadku gdy przedsiębiorca w ramach działalności gospodarczej wykonuje prace na rzecz byłego zleceniodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wykonywali pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia), stawki preferencyjne mu przysługują.
konkres

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone