zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Zamieszanie w praktycznym prowadzeniu działalności bez rejestracji firmy

Zamieszanie w praktycznym prowadzeniu działalności bez rejestracji firmy

05 września 2018

Biura rachunkowe

Obowiązująca od 30 kwietnia konstytucja biznesu wprowadziła możliwość prowadzenia działalności zarobkowej bez konieczności rejestrowania firmy w CEIDG, o ile przychody miesięczne nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia. Powstaje jednak kilka pytań dotyczących opodatkowania takiej działalności oraz składek na ZUS.


Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców wprowadził nową możliwość uzyskiwania dodatkowych przychodów bez obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej na starcie działalności. Trzeba jednak pamiętać, że ustawa nie wprowadza terminu działalności nierejestrowanej, czy pojęcia firmy bez rejestracji, jak bywa określany ten rodzaj uzyskiwania przychodów. Takie nazewnictwo może sugerować, że prawo dopuszcza prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji w CEIDG. Osoba korzystająca z prawa do prowadzenia takiej działalności nie jest przedsiębiorcą, ale jej działalność również jest ograniczona odpowiednimi przepisami.


Kto nie musi rejestrować działalności


Aby uzyskiwać przychody bez wpisu do CEIDG, należy spełniać trzy warunki:


  1. działalność musi być wykonywana osobiście przez osobę fizyczną,
  2. kwota przychodu nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 50 procent minimalnego wynagrodzenia (czyli kwoty 1050 zł),
  3. w okresie ostatnich 60 miesięcy osoba nie prowadziła działalności gospodarczej.

W przypadku gdy w danym miesiącu przychody należne z prowadzenia niezarejestrowanej działalności przekroczą kwotę 1050 zł, osoba ją wykonująca od danego dnia staje się przedsiębiorcą i ma obowiązek złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Powinna to zrobić w terminie 7 dni od dnia przekroczenia limitu przychodów. Należy również pamiętać, że w kalkulacji przychodów należnych powinno się ujmować również kwoty niezapłacone, a nie tylko faktycznie otrzymane.


Podatek dochodowy od działalności niepodlegającej rejestracji


Przychody z działalności bez rejestracji firmy w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ujęte są w art. 20 ust. 1ba i zaliczone do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 9. Przychody z takiej działalności należy opodatkować według skali podatkowej i wykazać wraz z pozostałymi dochodami w zeznaniu podatkowym na druku PIT-37 jako przychód z innych źródeł. Podatek od takiego przychodu trzeba zapłacić w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego, czyli do 30 kwietnia. Koszty z prowadzenia działalności można wykazać dopiero w zeznaniu podatkowym na koniec roku. Jeśli z tytułu prowadzenia działalności osoba fizyczna nie poniosła kosztów, to dochód będzie równy przychodowi.


Bez rejestracji, bez ewidencji, bez rachunków


Osoba fizyczna, która prowadzi działalność zarobkową niepodlegającą rejestracji, nie będąc przedsiębiorcą zgodnie z art. 87 par. 1 ordynacji podatkowej, nie może wystawiać rachunków ani faktur, jedynie na żądanie kupującego musi wystawić fakturę sprzedaży zawierającą:


  • datę wystawienia,
  • numer kolejny dokumentu,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi,
  • kwotę należności ogółem.

Osoba taka nie ma również obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej, a jedynie uproszczoną ewidencję sprzedaży (na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o VAT). Powinna ona zawierać wpisy z wartością przychodów w danym dniu. Jest to podstawa do ustalenia łącznego przychodu w danym miesiącu, a jednocześnie staje się podstawą do ewentualnej rejestracji działalności, gdy przychód przekroczy ustawowy limit.


Bez ubezpieczenia społecznego


Wykonując działalność niepodlegającą rejestracji osoba fizyczna nie jest także objęta obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Nie przewiduje tego ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, również po nowelizacji przepisów. Jednak zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby korzystające z możliwości prowadzenia działalności bez rejestracji, zwolnione z opłacania składek społecznych przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, mają obowiązek opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.


Działalność niepodlegająca rejestracji czy zlecenie?


W przypadkach gdy działalność zarobkowa nieprzekraczająca limitu 1050 zł przychodu miesięcznie wykonywana jest na podstawie umowy z przedsiębiorstwem, mogą pojawić się wątpliwości, czy nie powinna być ona traktowana jak zlecenie, które podlega oskładkowaniu i czy przedsiębiorca nie powinien odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy za wykonawcę usługi. Według Ministerstwa Finansów, które odpowiedziało na pismo w tej sprawie złożone przez redakcję miesięcznika „Rachunkowość" „dla celów podatku dochodowego przychody z tej działalności nie stanowią przychodów z działalności wykonywanej osobiście (...) ani z działalności gospodarczej (...) przedsiębiorca współpracujący z podatnikiem prowadzącym działalność nierejestrową nie będzie obowiązany do potrącania zaliczek od kwot wypłaconych na rzecz tego podatnika, jak również do sporządzania informacji dla celów podatkowych." Jest to także cenna informacja z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy chcą podjąć współpracę z osobami prowadzącymi działalność niepodlegającą rejestracji. W tym przypadku należy jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających ze zlecania wykonania usług na podstawie umowy zlecenia lub w ramach działalności bez rejestracji firmy osobom, które w bieżącym lub poprzednim roku były zatrudnione w przedsiębiorstwie na umowę o pracę. W takiej sytuacji osoby te podlegają obowiązkowym składkom społecznym.konkres

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/