zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

20 stycznia 2016

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że przeprowadzi w tym roku 80 tys. kontroli. Jednym z głównych obszarów, na które PIP będzie zwracać szczególną uwagę w 2016 r. będą kwestie związane z zatrudnianiem – w szczególności przestrzeganie znowelizowanych w tym zakresie przepisów.

Inspekcja zapowiada skupienie działań kontrolnych na kwestiach dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, a także dotyczących nawiązywania stosunku pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Kolejnym obszarem związanym z zatrudnianiem, na który będą zwracać uwagę inspektorzy będzie przestrzeganie praw pracowników tymczasowych.

Warto przypomnieć, że szczególne zainteresowanie PIP odnosi się do znowelizowanych przepisów prawa pracy, dotyczących zasad zawierania umów na czas określony. Wchodzą one w życie już 22 lutego 2016 r. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała silne zaangażowanie w egzekwowanie nowych przepisów.

Według nowych regulacji (określonych w znowelizowanym art. 251 § 1 Kodeksu pracy) łączny okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy. Ponadto strony nie mogą zawierać więcej niż trzech tego rodzaju umów. Po przekroczeniu okresu 33 miesięcy lub gdy liczba umów na czas określony jest większa niż trzy, wówczas pracownik od kolejnego dnia po upływie wspomnianego okresu lub od dnia zawarcia kolejnej umowy, de facto staje się osobą zatrudnioną na czas nieokreślony.

Warto pamiętać, że opisane powyżej limity nie mają zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony w celu zastępstwa innego pracownika, w celu wykonania prac o charakterze dorywczym lub sezonowym oraz w celu wykonywania pracy przez okres kadencji. Dodatkowo limity te nie obowiązują w przypadku, gdy pracodawca będzie w stanie udowodnić, że zawarcie kolejnej umowy na czas określony bądź przekroczenie 33-miesięcznego limitu jest konieczne z punktu widzenia zaspokojenia okresowych potrzeb pracodawcy.

W sytuacji, gdy pracodawca z obiektywnych przyczyn nie zastosuje dyspozycji wspomnianego przepisu będzie miał obowiązek poinformować o tym fakcie okręgowego inspektora pracy. Powiadomienie to należy przesłać w formie drukowanej lub elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z pracownikiem na czas określony. Jednocześnie PIP ostrzega, że za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny w wysokości od 1000 do nawet 30 000 zł. Pracodawca musi się liczyć, że informacja przesłana do inspekcji pracy może skutkować kontrolą. Inspektor pracy będzie musiał bowiem ustalić, czy rzeczywiście zawarcie kolejnej umowy na czas określony jest niezbędne i służy rzeczywistemu zaspokojeniu okresowego zapotrzebowania pracodawcy. Jeżeli jednak postępowanie kontrolne skończy się wnioskiem, iż nastąpiło naruszenie prawa pracy, wówczas inspektor wniesie do sądu powództwo o ustalenie, że strony łączy umowa o pracę na czas nieokreślony.

Warto odnotować spadek stwierdzonych przez PIP naruszeń prawa pracy. W okresie styczeń – październik 2015 r. zanotowano ponad 14-procentowy spadek liczby podmiotów niewypłacających pracownikom wynagrodzeń oraz niemal 20-procentowy spadek liczby tego rodzaju zdarzeń w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2014. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2014 r. inspektorzy nałożyli 4,7 tys. mandatów związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzeń. Rok później liczba mandatów spadła do 4,4 tys. W odniesieniu do tych samych przedziałów czasowych spadła także (z ponad 1000 do 880) liczba wniosków o ukaranie skierowanych do sądów. Wstępne dana za 2015 r. wykazały, że inspektorzy pracy wyegzekwowali od pracodawców tylko na rzecz poszkodowanych pracowników niemal 55 mln zł.

Tylko od stycznia do października 2015 r. PIP przeprowadziła ponad 77 tys. kontroli (w tym samym okresie 2014 r. – niemal 79 tys. kontroli). Łącznie, w odniesieniu do obszarów legalności zatrudnienia, bezpieczeństwa pracy oraz prawnej ochrony pracy, nałożono w tym okresie niemal 16 tys. mandatów i skierowano 2,4 wniosków do sądu.

Trzeba pamiętać, że kontroli PIP w zakresie przestrzegania prawa pracy podlegają pracodawcy oraz przedsiębiorcy, którzy nie są pracodawcami, ale na ich rzecz świadczona jest praca przez osoby fizyczne, także pracujące na własny rachunek czy zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zgodnie z przepisami ustawy o Państwowej Inspekcji Prawy inspektor ma prawo do kontrolowania przestrzegania przepisów prawa pracy (w szczególności bezpieczeństwa pracy oraz legalności zatrudnienia) bez konieczności posiadania przepustki, umożliwiającej poruszanie się po zakładzie pracy. W czasie prowadzenia czynności kontrolnych ma prawo żądania pisemnych lub ustnych informacji (objętych zakresem kontroli) zarówno od przedsiębiorcy, jak i od osób zatrudnionych; a także wglądu do dokumentów związanych z wykonywaniem pracy i akt osobowych osób zatrudnionych (także na podstawie umów cywilnoprawnych).

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone