zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

30 stycznia 2017

Minimalne wynagrodzenie dla umów zleceń w 2017 roku – najważniejsze informacje


Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje w Polsce minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń. Nowe regulacje prawne dotyczą zarówno umów zawartych od początku tego roku, jak i wcześniejszych, które są kontynuowane w 2017 roku. Państwowa Inspekcja Pracy skontroluje realizację nowego obowiązku przez pracodawców

22 lipca 2016 roku została uchwalona ustawa (DzU z 2016 r., poz. 1265), nowelizująca zapisy ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 roku i dotyczą wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla osób, które przyjmują zlecenia albo świadczą usługi.


Kogo obowiązuje minimalna stawka godzinowa?

Rząd zapisał w ustawie minimalną stawkę wynagrodzenia godzinowego na poziomie 12 zł brutto, jednak zdecydował również o jej waloryzacji, jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. W rezultacie minimalna stawka godzinowa wynosi 13 zł brutto od 1 stycznia 2017 roku.

Nowelizacja ustawy dotyczy zarówno osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej, jak i osób fizycznych, które ją prowadzą (nie ma tu znaczenia, czy została zarejestrowana w Polsce, czy poza granicami naszego kraju). W tym ostatnim przypadku ważne jest jednak, żeby osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, nie zatrudniała żadnych pracowników i nie zawierała umów zleceń ze zleceniobiorcami. Gdy przedsiębiorca jest płatnikiem VAT-u, przysługująca mu stawka minimalna jest kwotą brutto, a więc zawiera już podatek VAT. Warto podkreślić, że ustawa o minimalnej stawce godzinowej dotyczy umów zleceń lub świadczenia usług na podstawie umów, które zostały wymienione w art. 734 i 750 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z zapisami ustawy, wynagrodzenie musi być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu, gdy została w nim przepracowana co najmniej 1 godzina. Dotyczy to również umów zawieranych na okres dłuższy niż miesiąc. Ustawodawca nie określił jednak terminu wypłaty. Minimalna stawka godzinowa dotyczy również wynagrodzenia akordowego – należy przyjąć taką kwotę, która pozwoli zleceniobiorcy zarobić w ciągu godziny nie mniej niż 13 zł brutto. Gdy zleceniodawca nie jest w stanie spełnić tego warunku, jest zmuszony wypłacić wyrównanie zleceniobiorcy.

One-payroll

Jakich umów nie obejmuje nowelizacja?

Nie wszystkie umowy cywilnoprawne podlegają obowiązkowi naliczania minimalnej stawki godzinowej. Dotyczy to przede wszystkim umów o świadczeniu usług, które posiadają własną regulację prawną w Kodeksie cywilnym lub poza nim. Przykładem jest tutaj umowa o dzieło, umowa o wykonywaniu robót budowlanych itp.

Umowy zlecenia lub o świadczeniu usług nie podlegają minimalnej stawce godzinowej, gdy zapisano w nich, że zleceniobiorca sam wybiera miejsce i czas świadczenia usługi, a także otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Przy czym muszą być spełnione jednocześnie wszystkie trzy wymienione czynniki. Inne umowy niepodlegające minimalnej stawce godzinowej dotyczą świadczenia całodobowych usług opiekuńczych i bytowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930), umów o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej zawodowej, o prowadzeniu rodzinnego domu dziecka i umów o opiece podczas wypoczynku i wycieczki.


Ewidencja godzin i kontrole

Obydwie strony umowy zlecenia lub o świadczeniu usług mają obowiązek ustalenia liczby godzin rzeczywiście przepracowanych. Sposób ich ewidencji powinien zostać określony w umowie. Jednak, jeśli nie umieszczono takich zapisów w dokumencie, zleceniobiorca musi przedłożyć zleceniodawcy informację o liczbie przepracowanych godzin, dołączając ją na przykład do rachunku lub faktury, zgodnie z art. 8b ust. 1-2 ustawy. Musi to uczynić przed wypłatą wynagrodzenia. Należy podkreślić, że zarówno te dokumenty, które określają sposób potwierdzenia liczby przepracowanych godzin, jak i te, potwierdzające liczbę przepracowanych godzin, muszą być przechowywane przez okres 3 lat, od dnia zaistnienia wymagalności wynagrodzenia. Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą grzywny, zgodnie z art. 8e o minimalnym wynagrodzeniu.

Kontrolą wypłacania wynagrodzenia, zgodnego z minimalną stawką, będzie się zajmowała Państwowa Inspekcja Pracy, która w przypadku stwierdzenia uchybień może nałożyć na pracodawcę karę w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Należy przypomnieć, że minimalna stawka godzinowa jest skorelowana z wysokością ustalanego co roku minimalnego wynagrodzenia za pracę i będzie modyfikowana wraz ze zmianą tego ostatniego.


Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone