zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

06 lutego 2017

Płaca minimalna w 2017 roku i jej wpływ na inne świadczenia pracownicze


Od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi 2000 zł. Zmiana ta, wraz z innymi przepisami pociąga za sobą szereg konsekwencji dla rozliczeń płac.

 

Oprócz zmiany kwoty minimalnego wynagrodzenia i powiązanych z nim innych świadczeń pracowniczych zmianie uległa również możliwość zaliczania dodatku za pracę w porze nocnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zlikwidowano też przepis dopuszczający obniżenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w pierwszym roku pracy do 80% jego wartości. Wszystkie te zmiany powodują, że trzeba być bardzo uważnym przy rozliczaniu płac w bieżącym roku.

 One-payroll


Ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę do wypłaty?

W zależności od przyjętych kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek, wartość minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku do wypłaty wynosi:

 • przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu i odliczeniu kwoty ulgi podatkowej: 1.459,48 zł
 • przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu i odliczeniu kwoty ulgi podatkowej: 1.464,48 zł
 • przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu bez odliczenia kwoty ulgi podatkowej: 1.413,48 zł
 • przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu bez odliczenia kwoty ulgi podatkowej: 1.418,48 zł.

Wiele wątpliwości przy wyliczaniu wynagrodzeń w 2017 roku wzbudza sposób odliczania kwoty zmniejszającej podatek. Wprowadzona zmiana, polegająca na wprowadzeniu progów, w zakresie których kwota zmniejszająca podatek ulega zmianom, nie dotyka płac w wysokości minimalnego wynagrodzenia. W przypadku pracowników, których dochody nie przekroczą kwoty 85.528 zł, płatnicy nadal będą zmniejszać zaliczki na podatek od wynagrodzeń o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 46,33 zł miesięcznie.


Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględniać przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Wynagrodzenie minimalne zawiera w sobie nie tylko płacę zasadniczą. Zalicza się do niego również takie składniki płac jak:

 • premie,
 • nagrody regulaminowe i uznaniowe,
 • dodatek stażowy, dodatek funkcyjny i inne dodatki za szczególne kwalifikacje lub warunki pracy.

Są też elementy płac, które nie mogą być uwzględniane przy obliczaniu najniższego dopuszczonego prawem wynagrodzenia. Zalicza się do nich przede wszystkim:

 • pracę w godzinach nadliczbowych,
 • nagrody jubileuszowe,
 • odprawy emerytalno-rentowe,
 • oraz również – od stycznia 2017 roku – dodatek za pracę w porze nocnej.


Ważne!

W 2017 roku pojawiły się dwie istotne zmiany dotyczące obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę:

 • do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za pracę w porze nocnej;
 • pracownikom w pierwszym roku pracy przysługuje 100% minimalnego wynagrodzenia, a nie jak dotychczas 80%.


Świadczenia powiązane z wysokością najniższego wynagrodzenia

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na wiele świadczeń pracowniczych, które są obliczane jako pochodna najniższej płacy. Zalicza się do nich:

 • minimalną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój,
 • odprawę z tytułu zwolnień grupowych,
 • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbingu lub dyskryminacji,
 • kwotę wolną od potrąceń.
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników w 2017 roku

Zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy zasiłkowej, podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa wylicza się na podstawie średniej wynagrodzeń wypłaconych za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Tak samo jak w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę podstawa ta nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek ZUS w wysokości 13,71% tego wynagrodzenia.

Wysokość płacy minimalnej w 2017 roku wynosi 2000 zł. W związku z tym, po doliczeniu kwoty składek ZUS odpowiadającej 13,71% wartości wynagrodzenia najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych nie może być niższa niż 1.725,80 zł. Oznacza to, że pracownikowi, który w 2016 roku był zatrudniony na podstawie umowy o pracę ze stawką minimalnego wynagrodzenia w wysokości 1.850 zł w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby w 2017 r. należy podwyższyć średnią wynagrodzeń z 12 miesięcy do wysokości minimalnej podstawy wymiaru obowiązującej w 2017 roku.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższą podstawę wymiaru świadczeń chorobowych ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.


Dodatek za pracę w porze nocnej

Od 1 stycznia 2017 roku dodatek za pracę w porze nocnej nie zwiększa wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika, podobnie jak praca w godzinach nadliczbowych. Nadal jednak jego wysokość jest ściśle powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w nocy polega na wyliczeniu wartości dodatku godzinowego poprzez podzielenie wynagrodzenia za pracę przez liczbę godzin roboczych przypadających na dany miesiąc i powiększeniu jej o wartość dodatku w wysokości 20%.

Przykładowo, dodatek za pracę w nocy w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu styczniu 2017 roku wyniesie 2,38 zł za jedną godzinę:

2.000 zł / 168 godz. = 11,90 zł

11.90 zł x 20% = 2,38 zł


Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

Kolejną wielkością powiązaną z najniższym wynagrodzeniem jest wartość wynagrodzenia pracownika w sytuacji, gdy pozostaje on w gotowości do pracy. W przypadku gdy pracownik nie wykonuje pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przysługuje mu wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania W każdym jednak przypadku wynagrodzenie to nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od dnia 1 stycznia 2017 r, od kwoty 2.000 zł.


Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

Pracodawcy podlegający przepisom ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1474) są zobowiązani w przypadku zwalniania pracowników na podstawie przepisów tej ustawy do wypłaty odpraw w zależności od zakładowego stażu pracy:

 • jednomiesięczne wynagrodzenie przy zatrudnieniu u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
 • dwumiesięczne wynagrodzenie przy zatrudnieniu u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
 • trzymiesięczne wynagrodzenie przy zatrudnieniu u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Również tutaj ma zastosowanie wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę, ponieważ pomimo powyższych wytycznych wartość tej odprawy jest dodatkowo ograniczona do kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od stycznia 2017 r. kwoty 30.000 zł.


Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbingu lub dyskryminacji

Zgodnie z art. 94³ § 4 Kodeksu Pracy pracownik, który na skutek naruszenia zasad równego traktowania zmuszony był do rozwiązania stosunku pracy, ma prawo domagać się od pracodawcy odszkodowania z tego tytułu. Wartość tego odszkodowania nie może być jednak niższa, niż wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę.


Kwota wolna od potrąceń

Kwota najniższego wynagrodzenia za pracę w większości przypadków stanowi chronioną prawem kwotę wolną od potrąceń. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są potrącenia alimentacyjne, w odniesieniu do których nie ma takiej ochrony. W tym przypadku jedynym ograniczeniem jest zasada, że suma potrąceń nie może przekroczyć 3/5 wysokości wynagrodzenia.

Prawo dopuszcza potrącenia w ramach najniższego wynagrodzenia jeszcze w dwóch przypadkach:

 • potrącenia zaliczki udzielonej pracownikowi – ochronie podlega 75% minimalnego wynagrodzenia;
 • potrącenie kar pieniężnych - ochronie podlega 90% minimalnego wynagrodzenia.

Osobną kategorią są potrącenia dobrowolne. Jednakże również w tym przypadku kwota wolna od potrąceń jest wyznaczana na bazie minimalnego wynagrodzenia:

 • potrącenia należności wobec osób trzecich – ochronie podlega 80% minimalnego wynagrodzenia.
 • potrącenia należności wobec pracodawcy – ochronie podlega 100% minimalnego wynagrodzenia.


Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców

Nowością w zakresie minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2017 roku jest poszerzenie ochrony wynagrodzenia za pracę również o zleceniobiorców oraz osoby świadczące jednoosobowo usługi, czyli samozatrudnionych. W przypadku tych osób wynagrodzenie za pracę w 2017 roku nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa wynosząca 13 zł.


Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone