zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Składki ZUS przedsiębiorców w 2019 r.

Składki ZUS przedsiębiorców w 2019 r.

#GotowiNaZmiany

22 października 2018

Legislacja

Przyszły rok przyniesie duże zróżnicowanie w wysokości podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorców – będą one zależne od wielu czynników. Oprócz funkcjonujących już od kilku lat w systemie ZUS preferencyjnych składek dla nowych firm i wdrożonej w 2018 r. ulgi na start i działalności nierejestrowanej, w 2019 r. pojawią się nowe rozwiązania i prawdopodobnie nowe projekty.


Ile zapłaci przedsiębiorca?


Prognozowana podstawa wymiaru składek ZUS dla przedsiębiorców w 2019 r. wyliczona na podstawie ogłoszonej przez Radę Ministrów w dniu 8 czerwca 2018 r. kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2019 r. wyniesie 2 859 zł.


Jeśli powyższe prognozy nie ulegną zmianie, wysokość składek społecznych wraz z funduszem pracy odprowadzanych przez przedsiębiorców wzrośnie w stosunku do roku 2018 o kwotę 65,89 zł miesięcznie, czyli o 790,68 zł rocznie. Wyliczenia te nie obejmują wysokości składki zdrowotnej, ponieważ jej wysokość będzie znana dopiero na początku 2019 r.


Prognozowane wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców na 2019 r.


Składki ZUS 2018 rok 2019 rok Zmiana w zł
Emerytalna 520,36 558,08 + 37,72
Rentowa 213,26 228,72 + 15,46
Chorobowa 65,31 70,05 + 4,74
Wypadkowa 44,52 47,75 + 3,23
Fundusz Pracy 65,31 70,05 + 4,74
RAZEM 908,76 974,65 + 65,89

Prognozowane preferencyjne składki ZUS dla nowych firm na 2019 r.


Składki ZUS 2018 rok 2019 rok Zmiana w zł
Emerytalna 122,98 130,00 + 7,02
Rentowa 50,40 53,28 + 2,88
Chorobowa 15,44 16,32 + 0,88
Wypadkowa 10,52 11,12 + 0,60
RAZEM 199,34 210,72 + 11,38

Od stycznia 2019 r. wysokość składek ZUS zależna od wysokości przychodu


W 2019 r. część przedsiębiorców prowadzących firmy jako jednoosobowe działalności będzie mogła po raz pierwszy skorzystać z obniżenia składek ZUS, o ile roczny przychód w 2018 r. nie przekroczy kwoty 63 tys. zł, czyli trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.


Ważne!

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej tylko przez część roku kalendarzowego roczny limit przychodu będzie podlegał proporcjonalnemu zmniejszeniu.


Kto nie będzie mógł skorzystać z obniżonych składek ZUS ze względu na wysokość przychodu:

 • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o.
 • przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym rozliczali podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia podmiotowego VAT – w tym przypadku brak możliwości ustalenia wysokości przychodu
 • przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych
 • przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność w charakterze twórcy i artysty
 • osoby, które wykonywały wolny zawód w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, których przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • przedsiębiorcy, którzy prowadzili publiczne lub niepubliczne szkoły, przedszkola i inne placówki na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe
 • przedsiębiorcy wykonujący działalność zbieżną z pracą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego pracowali w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

Ważne!

 • Wysokość składki zdrowotnej nie będzie uzależniona od przychodu firmy. Pozostanie na takim samym poziomie, jak u pozostałych przedsiębiorców.
 • Obniżenie składek ZUS będzie ograniczone w czasie – przedsiębiorca będzie mógł opłacać niższe składki tylko przez 3 lata w okresie nie dłuższym niż 5 lat.
 • Najniższa podstawa wymiaru składek nie będzie mogła być niższa od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Jak wyliczyć wysokość podstawy wymiaru składek zależnie od przychodu?

Należy ustalić przeciętny miesięczny przychód

 • z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
 • Następnie należy pomnożyć uzyskany przeciętny miesięczny przychód przez współczynnik prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku kalendarzowego. Współczynnik na dany rok będzie ogłaszany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 • Należy sprawdzić, czy ustalona w ten sposób podstawa wymiaru składek nie jest niższa od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku

Wyliczoną zgodnie z powyższymi zasadami podstawę wymiaru składek przedsiębiorca zgłosi w składanej deklaracji ZUS i będzie przez cały rok opłacać składki wyliczone w oparciu o tę podstawę. ZUS będzie miał prawo wezwać płatnika do przedstawienia dowodu wysokości osiągniętego przychodu w poprzednim roku kalendarzowym w celu zweryfikowania prawidłowości wyliczenia podstawy wymiaru składek.


Wyższy ZUS dla dużych działalności


Pojawienie się koncepcji uzależnienia wysokości składek ZUS od skali prowadzonej działalności gospodarczej nie ogranicza się jedynie do firm osiągających niskie przychody. Rząd rozważa likwidację ryczałtowych składek w odniesieniu do dużych firm, jak również uzależnienia wysokości podstawy wymiaru składek od skali prowadzonej działalności.


Nie ma jeszcze skonkretyzowanych projektów – nie wiadomo, czy celem będzie całkowite zniesienie ryczałtowych składek ZUS czy też koncepcja wyższych składek ZUS będzie dotyczyć (analogicznie jak w przypadku przedsiębiorców o niskich przychodach), również grupy przedsiębiorstw, które przekroczą pewien pułap przychodu lud dochodu.


Minister Przedsiębiorczości i Technologii nie ujawniła żadnych szczegółów dyskutowanych koncepcji. Obecnie wiadomo jedynie, że prace nad tym pomysłem nie są zaawansowane i ewentualna możliwość wdrożenia tej zmiany może się pojawić dopiero w przyszłym roku.

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/