zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

16 listopada 2015

Uproszczenia rachunkowości dla małych przedsiębiorstw

Zmienione przepisy ustawy o rachunkowości dają prawo małym jednostkom na stosowanie uproszczeń, w tym dotyczących sprawozdawczości finansowej. Zmiany dotyczą zasad sporządzania sprawozdania finansowego, składającego się z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Agnieszka Gajewska, prezes rady regionalnego oddziału KIBR zauważa, że aby jednostka mogła skorzystać z uproszczeń, musi spełnić szereg warunków. „Organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe musi podjąć stosowną uchwałę, w której zawarty będzie komunikat o ich zastosowaniu. Organy te mogą podjąć taką decyzję już obecnie i wówczas można stosować definicje małych jednostek już w sprawozdaniu za rok 2015”.

Definicja „jednostki małej” oraz kryteria, które musi spełnić, aby z skorzystać z nowych zasad zapisane są w rozszerzonym art. 3 znowelizowanej ustawy. Przepis ten odnosi się do podmiotów prawnych jak i przedsiębiorstw osób fizycznych (z wyłączeniem instytucji podlegających prawu bankowemu, ubezpieczeniowemu oraz emitentów papierów wartościowych), których przeciętne zatrudnienie nie przekracza 50 osób, a  suma bilansowa jest mniejsza od 4 mln euro ( tj. 17 mln zł), zaś przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów są nie przekraczają 8 mln euro ( tj. 34 mln zł).

Za jednostkę małą zostanie uznana ta, która spełnia dwa z powyższych trzech kryteriów. Podmioty te mogą zrezygnować z ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ponadto nie muszą sporządzać rachunku przepływów pieniężnych. Ponadto małymi jednostkami są osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują przepisy ustawy o rachunkowości. Trzeba jednak pamiętać, że mimo podlegania pod definicję małej jednostki, niektóre podmioty mogą wciąż podlegać obowiązkowi badania sprawozdania finansowego.

Kierownik małej jednostki może podjąć decyzję o przygotowaniu sprawozdań finansowych w uproszczonej formie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat z pominięciem sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zmian w kapitałach własnych już za 2015 rok. Małe jednostki mogą również stosować uproszczenia w zakresie wyceny instrumentów finansowych, w ujmowaniu odroczonego podatku dochodowego czy ewidencjonowaniu umów leasingu. Zwłaszcza zmiany w sprawozdawczości finansowej mogą być atrakcyjne dla dużej grupy firm, pozwalają bowiem legalnie udostępniać znacznie mniejszy zakres obowiązkowych informacji sprawozdawczych w rejestrach spółek czy dokumentacji skarbowej, przekazywanych bankom i kontrahentom. Dotychczas obowiązujący system przygotowania obowiązkowych sprawozdań finansowych pozwalał na uproszczenia jedynie w przypadku mikrofirm, które w polskiej praktyce gospodarczej rzadko wybierają prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Uproszczenia dotyczące sprawozdawczości małych jednostek dotyczą także możliwości zwolnienia z przepisów rozporządzenia ministra finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji sprawozdań finansowych, które dotyczy wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, przeznaczonych do obrotu. Jednostki, które podlegają pod obowiązek badania sprawozdania finansowego, podlegały także pod obowiązki wynikające z przepisów tego rozporządzenia.

Agnieszka Gajewska zwraca uwagę, że małe jednostki mogą nie sporządzać rachunków przepływów pieniężnych oraz zestawień zmian w stanie kapitału własnego, mogą też stosować nowe, uproszczone wzory bilansu oraz rachunku zysków i strat. Istnieje też możliwość nie sporządzania informacji o działalności, jeżeli takie informacje znalazły się w treści informacji dodatkowej.

Zobacz webinarium na temat zmian w rachunkowości

Wiele jednostek będzie mogło wprowadzać uproszczenia nawet już od sprawozdania za 2015 r. Warto do tych zmian przygotować się już dzisiaj i pamiętać, że ich stosowanie wiąże się też ze zmiana polityki rachunkowości. Jednostki, które wprowadzą np. do sprawozdania finansowego uproszczenia za rok 2015, są m.in. zobligowane do tego by sporządzić porównywalne sprawozdanie za rok 2014. W takiej sytuacji trzeba przeliczyć bilans otwarcia za rok 2014.  Pomocne w tym może być posiłkowanie się zaleceniami krajowego Standardu Rachunkowości nr 7, który precyzyjnie definiuje, w jaki sposób przedstawiać dane porównawcze (m.in. istnieje wymóg by przedstawić je w formie trzech kolumn: rok bieżący, rok porównywalny oraz sprawozdanie statutowe).

Przechodząc na uproszczoną rachunkowością na podstawie zmienionych przepisów, warto sięgnąć do załącznika nr 5 znowelizowanej ustawy o rachunkowości, gdzie znajdziemy wzór uproszczonego sprawozdania finansowego dla małych jednostek.

Użytkownicy modułów finansowych systemów Symfonia oraz Symfonia ERP mogą już w bieżącej wersji zastosować uproszczone sprawozdania finansowe. Systemy Symfonia dedykowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych wyposażone są w mechanizmy do samodzielnej modyfikacji przez księgowych sprawozdań finansowych zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki. Wprowadzenie modyfikacji nie jest trudne, jednak w razie potrzeby można skorzystać z dokumentacji oraz ze wsparcia konsultantów.

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone