zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

10 października 2017

Czy dofinansowanie wypoczynku pracownika podlega egzekucji komorniczej?

 

Zobowiązanie pracodawcy do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika obwarowane jest licznymi zależnościami i ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa. W sezonie urlopowym dodatkowo pojawia się wątpliwość, czy wypłacane pracownikom dofinasowanie do wypoczynku również powinno podlegać egzekucji komorniczej i jeśli tak, to na jakich zasadach.

 

Pracodawca może dokonywać wypłat dofinansowania do wypoczynku pracowników ze środków zgromadzonych na koncie ZFŚS jako wsparcie uzależnione od sytuacji materialnej pracownika lub ze środków obrotowych. Jeśli nie tworzy ZFŚS ma prawo dofinansować wypoczynek pracowników wypłacając świadczenia urlopowe. W zależności od źródła pochodzenia wypłaty może korzystać z różnych podstaw prawnych do zwolnienia wypłaconych świadczeń ze składek ZUS i podatku dochodowego, o ile spełnia wymogi prawne upoważniające do zastosowania tych zwolnień. Czy w przypadku potrąceń komorniczych również źródło pochodzenia środków finansowych ma znaczenie?

 One-payroll

Definicja wynagrodzenia za pracę

Kluczową kwestią jest rozstrzygnięcie, czy dofinansowanie do wypoczynku stanowi element wynagrodzenia pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Kodeks pracy nie zawiera definicji wynagrodzenia za pracę. Z tego powodu orzecznictwo sądowe wprowadziło wykładnię tego pojęcia, jako wszystkich świadczeń będących rezultatem pracy pracownika, czyli: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za prace zlecone, premie, nagrody i inne świadczenia zależne od rodzaju, charakteru i wyników świadczonej pracy. Dodatkowo Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w celu wyjaśnienia wątpliwości w stanowisku z dnia 21 czerwca 2011 r. wydało opinię, że świadczenia socjalne nie są wynagrodzeniem za pracę, ponieważ nie stanowią ekwiwalentu za wykonaną pracę i nie zależą od wyników pracy.

Nie ma też znaczenia źródło dofinansowania – bez względu na to, czy wypłata dokonywana jest jako dofinasowanie z ZFŚŚ, wsparcie ze środków obrotowych firmy czy jako świadczenie urlopowe – wszystkie te świadczenia nie mają bezpośredniego związku z wykonywaną pracą i nie są elementem wynagrodzenia pracownika.

Treść tytułu wykonawczego

Dofinansowanie do wypoczynku nie stanowi elementu wynagrodzenia za pracę, jest to świadczenie powiązane ze stosunkiem pracy i egzekucja z takiego świadczenia zależy od tytułu wykonawczego przedstawionego w piśmie przesłanym przez komornika. W zależności od podanej podstawy prawnej egzekucji pracodawca powinien dokonać potrącenia tylko z wynagrodzenia za pracę lub również z innych świadczeń.

Powołując się na art. od 880 do art. 888 Kodeksu postępowania cywilnego komornik dokonuje zajęcia na potrzeby egzekucji tylko wynagrodzenia za pracę. Jeśli w otrzymanym piśmie podstawą do dokonania potrąceń są tylko wskazane artykuły, to dofinasowanie nie mające charakteru wynagrodzenia za pracę nie będzie podlegać egzekucji z tego tytułu.

Jeśli komornik dodatkowo wskaże art. 895 k.p.c. to rozszerza tym samym zakres egzekucji o inne należności, jakie pracownik otrzymuje w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, między innymi świadczenia socjalne przyznawane pracownikom i innym osobom uprawnionym. Zdarzają się jednak opinie, wyrażane również przez Krajową Izbę Komorniczą, że wystarczającą podstawą do zajęcia komorniczego z dopłat do wypoczynku jest treść tytułu wykonawczego obligująca do egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ponieważ w rozumieniu k.p.c. obejmuje ono zakres świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, jednakże trudno znaleźć podstawy prawne takiego stanowiska.

 

Czy dofinansowanie do wypoczynku podlega ochronie na mocy Kodeksu Pracy?

Na mocy przepisów Kodeksu Pracy wynagrodzenie podlega ochronie poprzez ustanowienie ograniczeń wysokości egzekucji oraz kwot wolnych od potraceń. Dofinansowania do wypoczynku pracownika nie są jednak zaliczane do świadczeń podlegających ochronie. Oznacza to, że jeśli treść tytułu wykonawczego zobowiązuje pracodawcę do dokonania potrącenia również z innych należności otrzymywanych w ramach stosunku pracy, to pracodawca ma obowiązek potrącić egzekwowane kwoty z całości dofinansowania do wypoczynku pracownika.

 Newsletter_2

Informacja dla komornika o wysokości dochodu pracownika

Kolejnym pytaniem związanym z przekazywaniem pracownikom dofinansowania do wypoczynku jest kwestia obowiązku niezwłocznego informowania komornika o każdej zmianie dotyczącej wynagrodzenia pracownika, którego dotyczy zajęcie komornicze. Oznacza to, że jeśli w piśmie o egzekucji wymienione są również środki z ZFŚS to pracodawca zobowiązany jest do przesłania aktualizacji informacji o dochodach pracownika oraz do dokonania potrącenia zgodnie z zawartą podstawą prawną do przeprowadzenia egzekucji.

Kara grzywny dla pracodawcy

Niedopełnienie obowiązków w zakresie egzekucji komorniczych nałożonych na pracodawcę na mocy przepisów k.p.c. jest zagrożone karą grzywny w wysokości do 2.000 zł. Dodatkowo w przypadku, gdy pracodawca nie dokona potrącenia z wynagrodzenia lub nie przedstawi w terminie tygodnia informacji o dochodach pracownika, lub przekaże dane niezgodne z prawdą, odpowiada również za wyrządzoną wierzycielowi szkodę.


Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone