zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

02 sierpnia 2017


Wakacyjna Akademia Sage: Dwa rodzaje kontroli - czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy? 


Wprowadzenie w życie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej zmieniło zasady prowadzenia kontroli skarbowych i celnych zmieniając je w jedno postępowanie administracyjne. Jednocześnie podatnicy podlegają nadal kontrolom podatkowym. Warto znać różnice miedzy nimi.

 

Często zdarza się, że podatnicy nie rozróżniają kontroli skarbowej, obecnie celno-skarbowej, od kontroli podatkowej. Są to jednak oddzielne procedury, prowadzone przez różne organy i na podstawie odrębnych przepisów.


Podstawy prawne

Kontrola podatkowa leży w gestii naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności i prowadzona jest na podstawie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jej celem jest sprawdzenie wywiązywania się przez podatników z obowiązków, jakie nakłada na nich prawo podatkowe. 

Kontrolę celno-skarbową może wszcząć natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego. Kontrola ta ma o wiele szerszy zakres i umownie zarezerwowana jest dla poważniejszych przestępstw wobec fiskusa. Przedmiotem kontroli jest przestrzeganie nie tylko przepisów prawa podatkowego, ale także celnego, dewizowego, może dotyczyć nawet rodzaju paliwa w środkach transportu. Kontrole te mogą być wszczęte niezależnie od miejsca prowadzonej działalności i siedziby urzędu. Podstawą prawną przeprowadzenia kontroli są przepisy o KAS oraz określone przepisy ordynacji podatkowej (art. 94 ustawy o KAS). Co ważne, ustawa o KAS wyłącza stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to m.in. brak uwzględnienia maksymalnego czasu kontroli w jednym roku kalendarzowym.

Sage eAudytor


Różnice między kontrolą podatkową a celno-skarbową

Podstawową różnicą między obydwoma rodzajami kontroli jest obowiązek zawiadomienia o niej. W przypadku kontroli podatkowej urząd ma obowiązek powiadomić podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli, która następuje po siedmiu dniach od zawiadomienia. Jest to czas na przygotowanie się do niej i ewentualnie złożenie korekty deklaracji. Jeśli urząd nie rozpocznie kontroli w czasie 30 dni, musi ponownie zawiadomić o niej podatnika. O kontroli celno-skarbowej podatnik nie musi być informowany. Datą jej wszczęcia jest dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. W szczególnych przypadkach oba rodzaje kontroli mogą zostać wszczęte na podstawie legitymacji służbowej, bez doręczenia odpowiedniego upoważnienia. W przypadku braku wcześniejszego powiadomienia o kontroli przedsiębiorca ma 14 dni na autokontrolę i skorygowanie błędów, jednak jedynie wówczas, gdy kontrola dotyczy zakresu prawa podatkowego, a nie celnego. Korekta jest zatem składana w czasie kontroli, co nie może mieć miejsca w przypadku kontroli podatkowej, w czasie której prawo do skorygowania deklaracji jest zawieszone.

Różny jest także czas trwania kontroli. Choć obie powinny zostać przeprowadzone bez zbędnej zwłoki, kontrola podatkowa może potrwać miesiąc (lub dwa w przypadkach bardziej skomplikowanych), zaś kontrola celno-skarbowa może trwać nawet trzy miesiące. Ograniczenie czasu podlegania kontroli w roku kalendarzowym wynikające z ustawy o SDG, który nie powinien przekraczać 12, 18, 24 lub 48 dni w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, ma zastosowanie tylko w odniesieniu do kontroli podatkowych. W obu przypadkach organ może przedłużyć czas trwania kontroli zawiadamiając o tym pisemnie podatnika z podaniem przyczyny oraz wskazaniem nowego terminu zakończenia kontroli.

Różnice dotyczą także miejsc, gdzie może być prowadzona kontrola. W przypadku kontroli celno-skarbowej może być to dowolne miejsce związane z prowadzoną działalnością lub siedziba urzędu celno-skarbowego, przy czym nie jest tu wymagana zgoda przedsiębiorcy na prowadzenie kontroli w urzędzie (w przeciwieństwie do kontroli podatkowej). Dodatkowo kontrola celno-skarbowa może wiązać się z rewizją towarów, wyrobów i środków przewozowych, a nawet z przeszukaniem lokali, także mieszkalnych (po uzyskaniu zgody prokuratora).

Newsletter_2

Konsekwencje kontroli

Po zakończeniu kontroli podatkowej podatnik otrzymuje protokół kontroli, do którego może w ciągu 14 dni złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia, zaś organ podatkowy w ciągu 14 dni od ich otrzymania powinien się do nich odnieść. Przy braku zastrzeżeń lub ich nieuwzględnieniu po stronie urzędu, należy skorygować deklarację, w przeciwnym wypadku w ciągu sześciu miesięcy wszczęte zostanie postępowanie podatkowe. Inaczej jest, gdy chodzi o kontrolę celno-skarbową, po której przedsiębiorca otrzymuje do wiadomości wynik kontroli i nie może zgłosić wobec niego żadnych uwag, czy wyjaśnień. Musi natomiast w ciągu 14 dni złożyć korektę deklaracji. Jeśli tego nie zrobi lub organ jej nie uwzględni, kontrola zostaje przekształcona w postępowanie podatkowe, zaś podatnik otrzymuje pisemne zawiadomienie o takim przekształceniu bez możliwości złożenia zażalenia. Postępowanie takie prowadzi naczelnik urzędu celno-skarbowego, który przygotował wynik kontroli i jest on jednocześnie uprawniony do wydania końcowej decyzji w tym postępowaniu, a także do rozpatrzenia odwołania od niej, podczas gdy w postępowaniu podatkowym wszczynanym po kontroli podatkowej odwołanie rozpatruje organ podatkowy wyższego stopnia.

W założeniu kontrola celno-skarbowa zarezerwowana jest dla poważnych przestępstw podatkowych, które ma pomóc wykrywać m.in. wprowadzony Jednolity Plik Kontrolny. Uczciwi podatnicy nie powinni się obawiać tego typu twardych kontroli, jednak przepisy nie wykluczają prowadzenia ich równocześnie. 

Sprawdź szkolenia w tym obszarze »
Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone