zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

08 listopada 2017

Rejestr dłużników wobec Skarbu Państwa – nowe narzędzie do oceny rzetelności kontrahenta?

 

 

Trwają pracę nad projektem Rejestru Należności Publicznoprawnych, który zacznie funkcjonować w 2018 roku. Rejestr umożliwi sprawdzenie, czy dana osoba zalega z płatnościami wobec Skarbu Państwa. Czy każdy przedsiębiorca będzie miał dostęp do tych danych i jak to może wpłynąć na ocenę wiarygodności kontrahenta?

 

 

Kiedy podatnik zostanie wpisany do rejestru dłużników?

Wpis do rejestru będzie dotyczył podmiotów, które zalegają z zapłatą należności publicznoprawnych, czyli: podatków, cła, składek ZUS, opłat za użytkowanie wieczyste oraz niezapłaconych mandatów karnych. Nie każde zadłużenie spowoduje automatycznie ujawnienie danych dłużnika – będzie to miało miejsce tylko jeśli łączna kwota należności wraz z odsetkami za nieterminową płatność przekroczy wartość 5000 zł. Wierzyciel będzie mógł dokonać wpisu dopiero po uprawomocnieniu się decyzji lub wyroku sądowego. Według planu rejestr zostanie uruchomiony z dniem 1 stycznia 2018 r., ale będą w nim umieszczane również zaległości, które powstały przed tą datą. Wprowadzone zmiany dotyczą wszystkich podatników – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej również będą podlegać pod ewidencję dłużników należności publicznoprawnych.

co_nas_czeka

Przedsiębiorca zostanie powiadomiony o zagrożeniu ujawnienia w rejestrze

Jeśli przedsiębiorca zalega z daninami na rzecz Skarbu Państwa, to przed ujawnieniem tej informacji musi być poinformowany o planowanym umieszczeniu jego danych w rejestrze długów skarbowych. Opublikowanie danych może nastąpić dopiero po upływie 30 dni od daty otrzymania tego ostrzeżenia. W tym czasie dług może zostać uregulowany i dzięki temu podatnik uniknie ujawnienia informacji o swoim zadłużeniu lub będzie miał możliwość wniesienia sprzeciwu. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje jednak tylko w sytuacji, gdy podatnik kwestionuje istnienie lub wysokość zaległości. Wpis nie zostanie również wprowadzony, jeśli dłużnik wniesie skargę na ostateczną decyzję do sądu administracyjnego – w takim przypadku dokonanie wpisu będzie możliwe dopiero po uprawomocnieniu się wyroku sadowego.

Jakie dane będą widoczne w rejestrze?

Oprócz wszystkich podstawowych danych, takich jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer Pesel, NIP, REGON, w informacjach umieszczonych w rejestrze znajdą się również zapisy o układach ratalnych spłaty zaległości, odroczonych terminach, wszczętych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W ramach informacji udostępnianych innym podmiotom będzie również widoczna wysokość należności pieniężnej wraz z odsetkami, rodzaj i podstawa prawna egzekwowanej zaległości oraz oznaczenie wierzyciela, który zgłosił to roszczenie. Każda zmiana informacji zawartych we wpisie do rejestru będzie uwzględniania w ciągu 7 dni od otrzymania informacji dających podstawę do zmiany wpisu.

Dłużnik dowie się kto sprawdzał jego zobowiązania

Informacje umieszczone w rejestrze dłużników będą dostępne dla wszystkich podmiotów, ale złożenie zapytania będzie możliwe tylko po zarejestrowaniu się na portalu podatkowym przy użyciu profilu ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dzięki temu każde pobranie informacji o zadłużeniu danego podmiotu będzie zapisane na portalu podatkowym wraz z informacją, kto prosił o udostepnienie tych danych. Z listą podmiotów sprawdzających stan zadłużenia dłużnik będzie mógł się zapoznać, jeśli zwróci się z takim wnioskiem do organu prowadzącego rejestr – informacje te otrzyma nieodpłatnie. Dodatkowo w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej na pozyskanie danych wymagana będzie zgoda sprawdzanej osoby.

Newsletter_2

Upublicznienie rejestru wpłynie na odpowiedzialność przedsiębiorcy

Ustawodawca uzasadnia wprowadzenie rejestru zachęceniem dłużników do terminowego regulowania zobowiązań publicznoprawnych oraz zwiększeniem możliwości weryfikowania solidności kontrahentów przez przedsiębiorców. W tym rozumieniu generowanie zapytań o stan zadłużenia będzie traktowane jako element dochowania należytej staranności i zabezpieczenia się przed możliwością współpracy z kontrahentem, który w ocenie organów skarbowych jest nierzetelny. W uzasadnieniach do projektu można się również doszukać zwiększenia bezpieczeństwa biznesowego przedsiębiorców dzięki większej ilości informacji na temat wypłacalności kontrahentów. Zobowiązania wobec Skarbu Państwa podlegają egzekucji w pierwszej kolejności, więc posiadanie wiedzy na temat zadłużenia potencjalnego kontrahenta wobec fiskusa może uchronić przedsiębiorcę przed zawarciem umowy z niewypłacalną firmą.

 

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone